PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslová mikrobiologie - P320013
Anglický název: Industrial Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320013
Anotace -
Předmět je sestaven z přednášek, které jsou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí i praktických aspektů zejména z oblasti praktického využití mikroorganismů a rostlin pro produkci nízkomolekulárních a vysokomolekulárních látek v průmyslovém měřítku, přípravu mikrobiálních a rostlinných producentů, způsob jejich kultivace a fermentace ve velkých objemech, isolaci a purifikaci produktů. Dále na využití mikroorganismů a rostlin v různých odvětvích např. sanační aplikace, farmakologie, úprava vody.
Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student po absolvování předmětu bude mít přehled průmyslově důležitých mikroorganismů, jejich charakteristice a významu. Seznámí se s zdroji průmyslově užívaných mikroorganismů, jejich způsoby isolace, metodami charakterizace přirozených isolátů, s nahromaďovacími technikami, kultivačními podmínkami, metodami šlechtění průmyslově významných mikroorganismů. Dále se seznámí s přehledem základních mikrobiálních výrob, isolací a purifikací produktů.

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Literatura -

Z: Waites M. et al: Industrial Microbiology: In Introduction, Blackwell Science 2001,ISBN-13:978-0632053070

D: Nduka Okafor: Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, CRC Press 2007,ISBN 9781578085132

Poslední úprava: Lovecká Petra (30.07.2018)
Studijní opory -

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

nejsou

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Sylabus -

Předmět obsahuje několik bloků: a)Obecný přehled průmyslově důležitých mikroorganismů, jejich charakteristika a význam;

b)informace o velkých cyklech v přírodě (cyklus uhlíku, dusíku, síry) úloha mikroorganismů a rostlin a jejich význam v koloběhu prvků; c)zdroje průmyslově užívaných mikroorganismů, jejich isolace, metody charakterizace přirozených isolátů, nahromaďovací techniky, růst, kultivační podmínky. Velká část prezentací je věnována d)sestavování kultivačních medií pro průmyslově využívané mikroorganismy, suroviny e) principům šlechtění průmyslově významných mikroorganismů, mutacím, výměně genetického materiálu u bakterií, kvasinek a plísní, genovým manipulací, cílené mutagenezi, konstrukci vysoprodukčních mikrobiálních kmenů a jejich využití v průmyslovém měřítku, f)regulaci mikrobiálního metabolismu, transportu. Samostatnou kapitolu tvoří přednáška o výrobních zřízeních, typech bioreaktorů, typech fermentačních procesů a jejich regulaci a přehledu základních mikrobiálních výrob, isolací a purifikací produktů.

V dalším bloku je pozornost věnována g)hlavním metabolickým drahám průmyslově významných organismů, primárnímu a sekundárnímu metabolismus h)Přípravě esenciálních aminokyselin, vitaminů, antibiotik, organických kyselin a probiotik. Dalším významné produktům sekundárního metabolismu rostlin a průmyslové přípravě mikrobiálních a rostlinných enzymů.

Další samostatnou přednáškou je problematika i) mikrobiální a enzymové biotransformace, j) geneticky modifikované organismy, příprava, využití a význam. Rizika spojená s využitím GMO a příslušná legislativa a k) využití mikroorganismů a rostlin pro odstraňování kontaminantů životního prostředí

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Vstupní požadavky

nejsou

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Studijní prerekvizity

Mikrobiologie, biochemie a molekulární genetika na magisterské úrovni

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace aktuálního tématu z oblasti průmyslové mikrobiologie

Závěrečná zkouška složená z písemné a ústní části

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.06.2018)
 
VŠCHT Praha