PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilé NMR techniky v bioorganické chemii - P342006
Anglický název: Advanced NMR techniques in bioorganic chemistry
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP342006
Anotace -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)
Výuka předmětu si klade za cíl nejen seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance, ale též s pokročilými technikami, které je možné využít při analýze jak malých molekul, tak i různých biomolekul. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je správně interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků. Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení běžných problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D i pokročilých 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.

Literatura -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

Z: H. Friebolin: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy. Wiley-Vch 1998

Z: J.K.M. Sanders, B.K. Hunter: Modern NMR Spectroscopy – a guide for chemists. Oxford University Press 1994

Z: H.Gunther: NMR Spectroscopy. John Wiley 1995

D: R.R. Ernst,G. Bodenhausen, A. Wokaun: Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions. Oxford University Press 1987

Studijní opory
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

http://www.vscht.cz/nmr/predmet/predmet-nmr.html

Sylabus -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

První blok předmětu je věnován fyzikáním základům NMR spektroskopie a vysvětlení základních pojmů. Dále jsou probírány základní stavební kameny pulsních experimentů, principy dvou a vícedimenzionálních NMR experimentů, jaderná relaxace, chemická výměna, NOE efekt a konstrukce a princip činnosti NMR spektrometrů. Další blok je seminář, ve kterém se studenti učí interpretovat NMR spektra, probírají se výpočty spekter a použití databází, konformační analýza, využití chemické výměny a využití multijaderné NMR spektroskopie a její využití pro řešení konkrétních problémů. Součástí tohoto bloku je zadání zkouškového projektu. Poslední blok je věnován různým aplikacím jakop např. NMR biologicky aktivních systémů, studium nevazebných interakcí molekul, kvantitativní NMR analýza, zobrazování pomocí magnetické resonance a NMR v pevné fázi. Závěrečný seminář je věnován prezentacím studentských projektů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

Základní znalosti z předmětů biochemie, fyzikální, anorganická a organická chemie, fyzika.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (12.07.2018)

Samostatné vypracování projektu a prezentace výsledků.

Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu, ev. ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha