PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Separační metody pro doktorandy - P402005
Anglický název: Separation methods for PhD students
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytne studentům nové informace související s nejrozšířenějšími separačními technikami, zejména kapalinovou, plynovou a superkritickou chromatografií, kapilární elektroforézou a hmotnostní spektrometrií. Stručně budou připomenuty základní principy metod. Následně bude pozornost věnována moderním technikám separace s důrazem na multidimenzionální separace. Budou demonstrovány možnosti moderních separačních technik při řešení složitých analytických úkolů. Každý student dostane zadáno jedno rešeršní téma, které samostatně zpracuje a s výsledky seznámí ostatní studenty formou presentace.
Poslední úprava: Sýkora David (03.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají:

nové teoretické znalosti v oblasti nejmodernějších separačních metod

vhled do problematiky analýzy složitých vzorků s využitím pokročilých separačních metod

schopnosti související s vypracováním rešerše a její prezentace

Poslední úprava: Sýkora David (03.05.2022)
Literatura -

D:Two-Dimensional Liquid Chromatography - firemní příručka. P.W. Carr, D.R. Stoll, Agilent, 2016.

D:High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Agilent, 2000.

D:Introduction to Modern Liquid Chromatography - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland and J.W. Dolan, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-16754-0.

D:Gas Chromatography and Mass Spectrometry-A Practical Guide - kniha, O.D. Sparkman, Z.E. Penton, and F.G. Kitson, 2011, Elsevier, ISBN:978-0-12-373628-4.

D:Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.

Poslední úprava: Sýkora David (03.05.2022)
Metody výuky -

Přednášky, semináře, praktické ukázky, prezentace.

Poslední úprava: Sýkora David (03.05.2022)
Sylabus -

1) Principy plynové (GC), kapalinové (LC) a superkritické fluidní chromatografie

2) Principy kapilární elektroforézy (CE) a hmotnostní spektrometrie (MS)

3) Vícerozměrné techniky GC I

4) Vícerozměrné techniky GC II

5) Vícerozměrné techniky GC III

6) Vícerozměrné techniky LC I

7) Vícerozměrné techniky LC II

8) Vícerozměrné techniky LC III

9) Případové studie z oblasti forenzní analýzy

10) Případové studie z oblasti analýzy léčiv

11) Moderní chirální separace v oblasti CE

12) Chirální selektory pro CE

13) Prezentace rešeršních projektů I

14) Prezentace rešeršních projektů II

Poslední úprava: Sýkora David (03.05.2022)
Vstupní požadavky -

Znalosti separačních metod na magisterské úrovni.

Poslední úprava: Sýkora David (31.08.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie nejméně pro bakalářský stupeň.

Pasivní znalost technické angličtiny.

Poslední úprava: Sýkora David (31.08.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je hodnocen na základě zkouškového testu a zpracování samostatného individuálního rešeršního projektu včetně prezentace.

Poslední úprava: Sýkora David (03.05.2022)
 
VŠCHT Praha