PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Molekulová spektroskopie - P402020
Anglický název: Molecular Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP402020
Anotace -
Přednáška poskytuje jednotný teoretický základ pro metody molekulové spektroskopie, jako jsou rotační, vibrační, elektronová spektroskopie, NMR, ESCA atp. Vedle teoretického základu jsou probírány i základy experimentu od klasických po nejmodernější techniky měření.
Poslední úprava: Kubová Petra (17.08.2018)
Literatura -

D: W. Gordy, R.L. Cook, Microwave Molecular Spectra, John Wiley and Sons, New York, 1976

D: H. Kroto, Molecular Rotation Spectra, John Wiley and Sons, New York, 1992

D: M. Hollas, Modern Spectroscopy (4th Ed.), John Wiley and Sons, Chichester, 2004

D: G. Gauglitz, T. Vo-Dinh, Editors, Handbook of Spectroscopy, John Wiley and Sons, Weinheim, 2003

D: J. Laane,Frontiers of Molecular Spectroscopy, Ed., Elsevier, Amsterodam, 2009

Poslední úprava: Záruba Kamil (17.10.2018)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení.

Poslední úprava: Urban Štěpán (17.08.2018)
Sylabus -

1. Úvod. Rozdělení spektroskopie podle kvantově mechanického modelu, podle spektrálního rozsahu a podle experimentální techniky.

2. Populace kvant. stavů. Einsteinova teorie spektrálních přechodů. Spontánní a indukovaná emise, indukovaná absorpce, poločas rozpadu. Planckův zákon.

3. Rovnice přenosu záření a její speciální případy. Teoretické principy kvantitativní analýzy. Beerův a Lambertův zákon.

4. Principy experimentu v molekulové spektroskopie.

5. Zdroje záření, detektory, optické materiály a jiné prvky spektroskopických přístrojů. Příprava vzorků v laboratoři pro různé typy spektroskopií, příprava vzorků in situ (geologické, biologické vzorky a environmentální vzorky).

6. Molekulová spektroskopie, společný teoretický základ. Born-Oppenheimerova aproximace.

7. Mikrovlná spektroskopie. Rotační spektra a struktura molekul. Typy molekul podle složek momentu setrvačnosti.

8. Vibrační spektroskopie. Normální souřadnice a souřadnice symetrie.

9. Chemické aplikace IČ a Ramanovy spektroskopie. Charakteristické vibrace. Analytické aplikace, mobilní spektrometry.

10. Aplikace teorie grup ve spektroskopii.

11. Spektroskopie NMR a ESR. Principy kvantové chemie. Elektronické energetické hladiny, typy přechodů. Elektronické spektroskopie.

12. Kvalitativní a kvantitativní analýza. Gamma spektrometrie. Roentgenová a gamma spektrometrie při analýze geologických vzorků, měření s mobilními spektrometry.

13. Fotoelektronová spektroskopie (UPS, XPS, ESCA). Aplikace fotoelektronové spektroskopie při analýze povrchů, hornin a biomateriálů. Moesbauerova spektrometrie.

14. Pokročilé aplikace spektroskopie

Poslední úprava: Urban Štěpán (17.08.2018)
Studijní prerekvizity -

VŠ znalosti lineární algebry, diferenciálního počtu, základů kvantové a klasické mechaniky.

(doporučená př. Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie)

Poslední úprava: Urban Štěpán (17.08.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška.

Poslední úprava: Urban Štěpán (17.08.2018)
 
VŠCHT Praha