PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koloidní a povrchová chemie - P403006
Anglický název: Colloid and Surface Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D.
Dendisová Marcela Ing. Ph.D.
Záměnnost : D403006
Je záměnnost pro: AP403006
Anotace -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (21.05.2019)
Přednášky pro doktorandy jsou zaměřeny na moderní pohled do koloidní a povrchové chemie, její teorii a aplikace. Předmět je věnován problematice jevů na fázových rozhraních a jejich aplikaci při popisu základních charakteristik disperzních soustav, jejich členění, vzniku a stability, povrchových interakcí a specifických fyzikálně chemických vlastností (molekulárně kinetických, optických, elektrických a rheologických). Zvláštní pozornost je věnována soustavám s nanoskopickými částicemi, tj. koloidním soustavám, a jejich využití při studiu adsorbátů a povrchových reakcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (21.05.2019)

Doktorandi budou:

1. znát principy metod charakterizace disperzních soustav a heterogenních materiálů, relevantní modely pro jejich popis, a vybrané průmyslových aplikace,

2. umět kriticky zhodnotit korelativní a prediktivní vlastnosti příslušných modelů,

3. umět sami vyvinout nové modely nebo adaptovat stávající modely popisující souvislosti mezi mikrostrukturou a vlastnostmi disperzních soustav a heterogenních materiálů a tyto modely aplikovat ve vlastní výzkumné práci.

Literatura -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (06.09.2019)

Z: Bartovská L., Šišková M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2005. http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-579-X/pages-img/ . ISBN: 80-7080-579-X

D: Butt, H.-J., Graf, K., Kappl, M.: Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2013. ISBN: 9783527412167

D: Adamson A.W., Gast A.P.: Physical Chemistry of Surfaces, Wiley, 1997. ISBN: 978-0-471-14873-9

D: Everet D.H.: Basic Principles of Colloid Science, RSC, 1988. http://pubs.rsc.org/en/Content/eBook/978-0-85186-443-3 . ISBN: 978-0-85186-443-3, PDF eISBN: 978-1-84755-020-0

D: Hiemenz P.C., Rajagopalan R.: Principles of Colloid and Surface Chemistry, 3rd Ed., New York 1997. ISBN 9780824793975

D: Myers D.: Surfaces, Interfaces, and Colloids, Wiley, 1999. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471234990 . Print ISBN:9780471330608 , Online ISBN:9780471234999

D: Bartovská L., Šišková M.: Co je co v povrchové a koloidní chemii - elektronický výkladový slovník, 2005. https://vydavatelstvi-old.vscht.cz/knihy/uid_es-001/ebook.help.htm

Studijní opory -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (07.08.2018)

Bartovská L., Šišková M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2005. http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-579-X/pages-img/. ISBN: 80-7080-579-X

Bartovská L., Šišková M.: Co je co v povrchové a koloidní chemii - elektronický výkladový slovník, 2005. https://vydavatelstvi-old.vscht.cz/knihy/uid_es-001/ebook.help.htm

https://pubs.acs.org/journal/langd5

Metody výuky -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (22.06.2018)

Přednášky, vypracování projektu zaměřeného na popis dějů v systémech s výrazným vlivem fázových rozhraní.

Sylabus -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (16.06.2019)

1. Vliv fázových rozhraní na vlastnosti disperzních systémů, termodynamika a molekulární náhled. Povrchová energie, povrchové napětí, experimentální techniky.

2. Termodynamika zakřivených fázových rozhraní: Laplaceova-Youngova, Kelvinova, Thomsonova a Ostwaldova-Freundlichova rovnice.

3. Klasifikace a modely adsorpce, adsorpční teplo, specifický povrch, adsorpce směsí, kinetika adsorpce, difuze. Gibbsova adsorpční izoterma.

4. Rovnováhy na rozhraní tří fází. Smáčení a rozestírání, Youngova rovnice, výpočty povrchové energie na bázi fyzikálních modelů (Zismanův model, Fowkesův model, atd.). Povrchové filmy, filmy Langmuira a Blodgettové.

5. Elektrická dvojvrstva, zeta potenciál, elektrokinetické jevy.

6. Disperze - klasifikace a charakterizace, stabilita, kinetické vlastnosti. Brownův pohyb, difuze, sedimentace, osmóza, Donnanova rovnováha, dialýza.

7. Newtonské a nenewtonské systémy, pseudoplasticita, dilatance. Optické vlastnosti disperzních soustav, rozptyl světla.

8. Heterogenní disperze. Lyosoly, emulze, pěny, aerosoly, tuhé soly. Asociativní koloidy, kritická micelární koncentrace, roztoky makromolekul, gely.

9. Možnosti využití nanočásticových systémů pro studie adsorbátů. Mikroskopické a nanoskopické techniky pro charakterizaci nanočásticových systémů a adsorbátů.

10. Prezentace individuálního projektu zaměřeného na popis dějů v systémech s výrazným vlivem fázových rozhraní.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (21.08.2018)

Základy fyzikální chemie

 
VŠCHT Praha