PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemické senzory - P444004
Anglický název: Chemical Sensors
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : D444008
Je záměnnost pro: AP444004
Anotace -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (21.05.2019)
Doktorský kurz se zabývá pokročilým výkladem fyzikálně-chemických principů funkce a převodních mechanismů chemických senzorů se zvláštním zaměřením na chemirezistory určené pro detekci plynných analytů. Jsou ukázány souvislosti mezi materiálovými parametry, morfologií citlivé vrstvy, charakterem detekované látky a podobou odezvy senzoru. Zevrubně jsou probrány režimy a metodiky měření na chemických senzorech, včetně vyhodnocení výstupního signálu. Kurz je zakončený vypracováním a obhajobou samostatného projektu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

Studenti budou umět:

Rozsáhlý přehled využitelnosti jednotlivých fyzikálně-chemických parametrů molekul pro jejich detekovatelnost na chemických senzorech.

Navrhovat složení a morfologii citlivých vrstev chemirezistorů tak, aby byla optimální pro detekci různých analytů.

Vyhodnocovat elektrický výstupní signál chemirezistoru ve stejnosměrném i střídavém režimu.

Literatura -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

Z: Banică F.G., Chemical Sensors and Biosensors, John Wiley & Sons, Ltd., 2012, ISBN 978-0-470-71066-1

Z:Janata J., Principles of Chemical Sensors, Springer Science, New York, 2009, ISBN 978-0-387-69930-1

Z:Korotcenkov G., Chemical Sensors, Comprehensive Sensor Technologies: Volume 4 Solid State Sensors, Momentum Press, New York, 2011, ISBN 978-1-60650-233-4

Z:Jaaniso R., Tan O.K. (editors), Semiconductor Gas Sensors, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2013, ISBN 978-0-85709-236-6

D:Kittel CH., Introduction to Solid State Physics, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998, 0274673376

Studijní opory -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

https://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical

Metody výuky -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

přednášky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (21.05.2019)

Kurs je specificky věnován následujícím tématům:

1. Vstupní a výstupní veličiny chemických senzorů; využívané detekční principy.

2. Chemické senzory na bázi krystalových rezonátorů a povrchových akustických vln.

3. Chemické optovláknové senzory.

4. Specifika chemirezistorů mezi chemickými senzory.

5. Souvislost molekulárních deskriptorů detekovaných analytů a převodních mechanismů chemirezistoru I.

6. Souvislost molekulárních deskriptorů detekovaných analytů a převodních mechanismů chemirezistoru II.

7. Vliv morfologie a nanostrukturování citlivé vrstvy na parametry chemirezistoru.

8. Vliv chemického složení citlivé vrstvy na parametry chemirezistoru.

9. Měření odezvy chemických senzorů ve stejnosměrném a střídavém režimu (stejnosměrná a fázová citlivost, impedance, Nyquistovy diagramy, vyhodnocení náhradního obvodu senzoru).

10. Zadání projektu - změření a interpretace impedančních spekter vybraných chemických senzorů.

11. Seminář - prezentace výsledků projektu a odborná debata.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (08.06.2018)

vypracování písemné přípravy na dvě přidělená témata z přednesené látky, následná ústní zkouška

 
VŠCHT Praha