PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Programové prostředky pro měření a řízení - P444005
Anglický název: Software Tools for Measurement and Control
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP444005
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří potřebují v rámci svého doktorského studia automatizovat vlastní měření a zpracování naměřených dat. V rámci výuky tohoto předmětu se studenti seznámí s možnostmi připojení laboratorních přístrojů k počítači, případně jejich zapojením do složitějších měřících systémů. Pro výuku je používáno především programové prostředí National Instruments LabVIEW.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Základní programové struktury a funkce prostředí NI LabVIEW.

Vytvořit jednoduchý program v prostředí NI LabVIEW.

Způsoby komunikace s měřícími přístroji z laboratorní a průmyslové praxe.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Literatura -

Cory L. Clark ; LabVIEW Digital Signal Processing; McGraw-Hill; ISBN: 0071444920; 2005

Leonard Sokoloff; Applications in LabVIEW; Prentice Hall ; ISBN: 0-13-833949-X; 2003

Thomas Bress; Effective LabVIEW Programming; NTS Press ; ISBN: 978-1-934891-08-7; 2013

Poslední úprava: Kubová Petra (10.10.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály studenti obdrží na jednotlivých přednáškách nebo po nich emailem.

Poslední úprava: Fitl Přemysl (27.08.2018)
Metody výuky -

Výuka probíhá v počítačové učebně formou přednášek a cvičení.

Poslední úprava: Kubová Petra (10.10.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Fitl Přemysl (27.08.2018)
Sylabus -

1 Úvod do LabVIEW a Labwindows CVI - Virtuální instrumentace - základy

2 LabVIEW - Structures (využití smyček v programu) + Array + Graph (tabulky dat a jejich zobrazení)

3 LabVIEW - Cluster + String (práce s nenumerickými datovými typy) + File I/O + Report (ukládání dat v LabVIEW)

4 LabVIEW - SubVI, Icon/Connector Pane (podprogramy, tvorba exe souborů)

5 LabVIEW - Komunikace s Matlabem, Mathscript, volání externího kodu (DLL, ActiveX)

6 LabVIEW - Realtime, CompactRIO, Realtime OS, PXI

7 LabVIEW - VISION -analýza obrazu, Moderní měřící přístroj. Typy dostupných ovladačů měřících přístrojů (VI, IVI,DLL).

Postup instalace.

8 Labwindows CVI - ANSI C, Callback funkce

9 Sběrnice používané pro sběr dat RS232,RS485,GPIB,LAN,USB. Popis komunikace v LabVIEW Labwindows CVI - (NI- VISA).

10 Moderní měřící přístroj. Typy dostupných ovladačů měřících přístrojů (VI, IVI,DLL).

Postup instalace.

11 Multifunkční měřící karty a jejich použití. LabVIEW - Labwindows CVI (NI-DAQmx)

12 Seznámení s možnostmi dalších prostředí: Agilent-VEE, ControlPanel

13 Samostatný projekt

14 Samostatný projekt

Poslední úprava: Fitl Přemysl (22.04.2020)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student v rámci samostatné práce vytvoří program na téma dohodnuté s vyučujícím na začátku semestru. Tento program bude v závěru semestru ohodnocen.

Student musí absolvovat závěrečný test s bodovým hodnocením minimálně 50% bodů z maxima možného.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
 
VŠCHT Praha