PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Strategický a inovační management - P501006
Anglický název: Strategic and Innovation Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Těžiště předmětu jak ve výkladu, tak diskusích s doktorandy bude věnováno předně vyjasnění aktuálního pohledu na pojetí, obsah a význam strategického a inovačního managementu, s důrazem na podnikatelský segment, i penetraci těchto přístupů do neziskového sektoru a veřejné správy. Následně budou naznačeny a diskutovány nové přístupy, které jsou vyvolány současnými společensko-ekonomickými trendy (krizovými projevy světové ekonomiky, globalizačními posuny, digitalizací, ochranou životního prostředí apod.).
Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Literatura -

Freeman, R. E.: Strategic Management, Cambridge University Press, 2010, ISBN: 0521151740

The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, 2015, ISBN 9780198746492.

Dodgson, Mark, David M. Gann, and Nelson Phillips, eds. The Oxford handbook of innovation management. OUP Oxford, 2013.

Tidd, J., Bessant, J. R.: Strategic Innovation Management, John Wiley & Sons, New York 2014, ISBN1 9781118457238

Cooper, B.: Managing for Innovation: Why „modern management techniques fall:“ Moves the Needle IX/2018, in: https://www.movestheneedle.com/all-blog/2015/12/17/the-fallacy-of-modern-management-when-it-comes-to-innovation-management

Hamel: G.: The Why, What, and How of Management Innovation, Harvard Business Review, II/2006, in: https://hbr.org/2006/02/the-why-what-and-how-of-management-innovation

Ansoff, H. Igor, et al. Implanting strategic management. Springer, 2018.

Wheelen, Thomas L., et al. Strategic management and business policy. Boston, MA: pearson, 2017.

Westland, J. Christopher. Global innovation management. Macmillan International Higher Education, 2016.

Gibbons, Robert S., and John Roberts, eds. The handbook of organizational economics. Princeton University Press, 2013.

Články ze světových časopisů, např. The Strategic Management Journal: in: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970266

Aktuální texty:

  • OECD, OPSI – Observatory of Public Sector Innovation: in: https://oecd-opsi.org/tag/innovation-management/
  • WEF. např. Schwab, K.: The Global Competitiveness Report 2019, WEF: in: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
  • EU: např. Strategic plans / Management plans: in: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategy-documents/strategic-plans-management-plans_en

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Sylabus -

1. Historický přehled: vývoj názorů na strategický management, inovační management, popř. i konkurenční výhodu, představení názorů A. Schumpetera, T. & J.A. Bati, F. Valenty, M. Portera, P. Druckera, J. E Stiglitze, C.K. Prahalada, R.S. Kaplana a D.P. Nortona, G. Hamela a dalších

2. Aktuální pohled na úlohu strategického managementu (konkurenceschopnosti), inovačního managmentu ve strukturách OECD, WEF (Mezinárodního ekonomického fóra), EU

3. Megatrendy ve vývoji světového hospodářství a jejich vliv na strategický a inovační management – posuny v globalizaci, nástup digitalizace, generační proměny, trvale udržitelný rozvoj

4. Statistiky zaměřené na inovace (OECD, Eurostat, ČSÚ), přístupy k hodnocení strategické a inovační pozice národních ekonomik

5. Pojetí, obsah a význam: strategického managementu, včetně konkurenceschopnosti, rozvojového potenciálu firem, inovačního managementu, včetně vazby na management znalostí, management změny, popř. i zlepšování, talent management

6. Soudobé přístupy strategického managementu: klasický, vers. jednoduchý (blízký řízení sdílenou vizí)

7. Generetické strategie, Porterovo pojetí, Blue Ocean Strategy

8. MBO vs. strategické plánování založené na problémech

9. Business Lean Canvas Model, Lean Start-up

10. Reengineering vs. TQM

11. Soudobé přístupy inovačního managementu: uplatnění vlivu agility, štíhlosti, zapojení zákazníků).

12. Matice inovačních potřeb, otevřené inovace, reverzní inovace, „Remember the Future.“

13. Design Thinking a jeho aplikace

14. Problémy aplikace strategických a inovačních záměrů ve firemní praxi: BSC, KPI, systémy včasného varování

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování seminární práce, která bude mít podobu článku s cílem propojit jednotlivé teorie či přístupy navzájem. Druhá část je schopnost studenta moderovat odbornou diskuzi k vybranému tématu vždy k dané teorii, přístupu, konceptu.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
 
VŠCHT Praha