PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Radiační metody studia památek - P502003
Anglický název: Radiation Methods for Study of Monuments
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Musílek Ladislav prof. Ing. CSc.
Anotace
Studijní předmět seznamuje studenty s nejvýznamnějšími metodami využívajícími ionizující záření ke studiu hmotného kulturního odkazu minulosti. Hlavní pozornost je věnována dvěma okruhům aplikací: určování stáří objektů a analýze jejich materiálového složení. Pro celkový přehled je doplněna i informace o možnostech, které skýtá pro poznání památkových předmětů elektromagnetické záření s větší vlnovou délkou, tj. UV, viditelné a IR. Pozornost je věnována též zobrazovacím metodám a využití velkých dávek ionizujícího záření k radiačnímu ošetření památek. Cílem je poskytnout studentům široký přehled o možnostech těchto metod. Přednášky budou doplněny semináři, v nichž studenti budou řešit projektovým způsobem konkrétní návrhy aplikací.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Literatura

Z: Mazzeo, R. (Ed.):Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Berlin, Springer 2017. ISBN: 978-3-319-52802-1.

IAEA,: Uses of Ionizing Radiation for Tangible Cultural Heritage Conservation, IAEA Vienna 2017. ISBN: 978-92-0- 103316-1

Vybrané články v odborných časopisech, především Archaeometry, podle dohody s vyučujícím.

D: Bradley,D. – Creagh,D. (Eds.): Physical Techniques in the study of art, archaeology and cultural heritage. Amsterdam, Elsevier, 2006 (Vol. 1), 2007 (Vol. 2). ISBN: 978-0-444-52131-6, 978-0444-52856-8.

D: IAEA Radiation Technology Series No. 2: Nuclear techniques for cultural heritage research. Vienna, IAEA 2011.ISBN: 978-92-0-114510-9.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Sylabus

1. Přehled metod studia památkových objektů a předmětů a jejich cílů

2. Fyzikální základy: radioaktivita, vlastnosti elektromagnetického záření a neutronů a jejich interakce s látkou

3. Metody určování stáří: radiouhlíková metoda

4. Metody určování stáří: termoluminiscence

5. Metody určování stáří: opticky stimulovaná luminiscence a elektronová spinová resonance

6. Další metody pro určování stáří, využívající ionizující záření

7. Analytické metody: aktivační analýza

8. Analytické metody: rentgenfluorescenční analýza

9. Analytické metody: Mössbauerův efekt

10. Metody využívající viditelné, UV a IR záření

11. Zobrazovací 2D a 3D metody užívající záření X a neutrony

12. Využití difrakce záření X a neutronů

13. Radiační ošetření památek velkými dávkami ionizujícího záření

14. Závěrečný souhrn: materiály a metody

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha