PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ekonomické úlohy v matematice A - V501002
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Moll Ivo RNDr. CSc.
Anotace
Cílem kurzu je provázat a rozšířit studentům kurzů matematiky získané znalosti o schopnosti aplikace na ekonomické problémy tak, aby byli schopni lépe formulovat a řešit ekonomické úlohy.
Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Aktivní účast a sebeevaluace závěrečným testem.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Sylabus

1. Formální jazyk matematiky jako předpoklad precizní formulace ekonomických problémů.

2. Funkce jedné proměnné používané v ekonomii a ekonomických modelech.

3. Výnosové a nákladové modely, průběhy funkcí, hledání optima výnosů, nákladů, zisku v peněžním i naturálním vyjádření.

4. Parametry rovnováhy v tržním prostředí.

5. Extrémy příjmových a výdajových funkcí.

6. Celkové, jednotkové a marginální veličiny. Význam použití.

7. Test a zpětná vazba.

8. -9. Posloupnosti a řady, limity, aplikace ve finanční matematice.

10. Ekonomický význam obsahu plochy sevřený dvěma a více křivkami.

11. Význam diferenenciálních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

12. Význam diferenenciálních rovnic 2. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

13. Význam diferenenciálních rovnic n-tého řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

14. Zpětnovazebný test.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
 
VŠCHT Praha