PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ekonomické úlohy v matematice B - V501003
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Moll Ivo RNDr. CSc.
Anotace
Cílem kurzu je provázat a rozšířit studentům kurzů matematiky získané znalosti o schopnosti aplikace na ekonomické problémy tak, aby byli schopni lépe formulovat a řešit ekonomické úlohy.
Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Sylabus

1. Vektory a matice ve strukturní analýze.

2. Distribuční modely v naturálním a peněžním vyjádření.

3. - 4. Optimalizace produkce v podnikovém prostředí s více než jedním produktem.

5. Metoda nejmenších čtverců v ekonomických modelech.

6. Mikroekonomická aplikace dvojného integrálu.

7. Zpětnovazebný test s evaluací.

8. Soustavy rovnic ve složeném úročení.

9. Soustava lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty.

10. Význam diferenčních rovnic 1. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

11. Význam diferenčních rovnic 2. řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

12. Význam diferenčních rovnic n-tého řádu s konstantními koeficienty a jejich řešení.

13. Příčiny omezujících výpovědních schopností ekonomických modelů.

14. Zpětnovazebný .

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
 
VŠCHT Praha