PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ekonomická čeština pro cizince B - V501004
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace
Absolvování kurzu umožní studentovi, jehož mateřským jazykem není čeština, snadnější práci s odborným ekonomickým a matematickým textem, orientaci v odborném vyjadřování a sníží jazykovou bariéru při studiu odborných předmětů.
Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Sylabus

1. Úvod do kurzu, opakování.

2. Test – zpětná vazba, stanovení silných a slabých stránek.

3. Ekonomický text - účetní pojmy z rozvahy, VZZ, CF.

4. Ekonomický text – účetnictví, specifika vyjadřování (ustálená slovní spojení).

5. Ekonomicko-matematická terminologie a vyjadřování finanční matematiky. Spojovací výrazy, souvětí a vedlejší věty.

6. Ekonomický text - problematika pohledávek, závazků, zvratná slovesa, trpný rod.

7. Ekonomický text - smluvní vztahy, vazby obchodního práva, modální slovesa.

8. Ekonomický text – management. Kolokace.

9. Ekonomický text - organizační uspořádání a činnost podniku. Hierarchie. Adjektiva.

10. -11. Zpětná vazba - vzájemná kontrola vlastního souvislého odborného textu studentů. Praktický nácvik vedení diskuze.

12. Ekonomický text - marketing a cenová politika. Účinné kladení otázek.

13. Opakování.

14. Závěrečný test.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Aktivní účast.

Závěrečný test.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
 
VŠCHT Praha