PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Practical Course in Creative Digital Fabrication - V832012
Anglický název: Practical Course in Creative Digital Fabrication
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Anotace -
Díky rychle se zlepšující dostupnosti moderních technologií digitální tvorby se do rukou široké veřejnosti dostávají nástroje, které byly dříve doménou pouze dobře vybavených výzkumných a vývojových pracovišť. Cílem tohoto předmětu je proto se seznámit jeho účastníky praktickou formou s širokými možnostmi moderních softwarových a hardwarových technologií a jejich možnostmi uplatnění v každodenním životě. Úmyslem není podat vyčerpávající přehled dané problematiky, ale poskytnout nezbytné základy umožňující pozdější samostatný rozvoj a kreativní práci na vlastních vědeckých, vzdělávacích a kreativních projektech. Kurz je strukturován do několika volně navazujících modulů, které tematicky pokrývají nejběžnější oblasti, jako je programování mikrokontrolérů a jejich využití pro interakci s fyzickým světem prostřednictvím senzorů, modelování 2D a 3D objektů, práce v prostředí virtuální nebo rozšířené reality (AR/VR), principy 3D tisku a skenování, techniky počítačem řízeného řezání, gravírování a obrábění a základy práce s elektronickými obvody. Předmět je vyučován v anglickém jazyce s možností konzultací a asistencí česky hovořících lektorů.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (19.01.2024)
Deskriptory -

Absolventi budou schopni:

Rozumět základním principům a technikám 2D a 3D modelování a designu.

Navrhovat a vytvářet jednoduché 3D modely pro různé účely, jako jsou prototypy, součástky nebo umělecké předměty.

Porozumět principům počítačem řízených obráběcích, řezacích a gravírovací strojů, včetně přípravy designů a správného nastavení parametrů stroje.

Zvládnout principy 3D tisku a skenování, včetně kalibrace tiskárny, výběru vhodných materiálů a úpravy parametrů modelů pro optimální tisk.

Pracovat s elektronickými obvody a základními komponenty, jako jsou tranzistory, kondenzátory a rezistory, a sestavovat jednoduché obvody.

Programovat mikrokontrolery (např. MicroBit nebo Arduino) pro různé účely, jako je ovládání motorů, čtení senzorů fyzického světa nebo komunikace s dalšími zařízeními.

Integrovat dovednosti z jednotlivých modulů do komplexních projektů, které zahrnují kombinaci designu, elektroniky a programování.

Rozvíjet kreativní a inovativní přístupy k řešení problémů a realizaci projektů v oblasti digitální tvorby, automatizace technologií a “mass customisation”.

Využívat získané dovednosti pro další osobní nebo profesní rozvoj v oblastech vědy, vzdělávání a umění.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (19.01.2024)
Literatura -

1. Bryant, S. C. Tinkercad. (John Wiley and Sons, 2018).

2. Seneviratne, P. Beginning BBC micro:bit: a practical introduction to micro:bit development. (Apress, 2018).

3. Bernier, S. N., Luyt, B. & Reinhard, T. Design for 3D printing scanning, creating, editing, remixing, and making in three dimensions. (Maker Media, 2020).

4. Lansdown, H. Digital modelmaking: laser cutting, 3D printing and reverse engineering. (The Crowood Press, 2019).

5. Scherz, P. & Monk, S. Practical electronics for inventors. (McGraw-Hill Education, 2016).

6. Malý, M. Hradla, volty, jednočipy: úvod do bastlení. (CZ.NIC, z.s.p.o., 2017). https://knihy.nic.cz/files/edice/hradla_volty_jednocipy.pdf

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (19.01.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Povinná docházka a svědomité průběžné plnění zadaných úkolů

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (10.01.2024)
Sylabus -
Blok 1: Úvod do principů designu a modelovacího softwaru (4 hodiny)
Prozkoumáte základní principy designu a získejte dovednosti v 2D a 3D modelovacím softwaru a nahlédnete do možností využití virtuální a rozšířené reality. Témata zahrnují blokové modelování, parametrizaci a základy prototypování, poskytující pevný základ v designu.

Blok 2: Vektorová grafika a digitální konverze (4 hodiny)
Osvojíte si základy vektorové grafiky se zaměřením na skenovací techniky a konverzi dat z fyzického světa do digitálního. Naučte se o počítačem řízeném řezání a gravírování, s důrazem na bezpečnost a specifika materiálů spolu s úvodem do gravírování

Blok 3: Základy 3D tisku (4 hodiny)
Tento úvodní kurz 3D tisku, pokrývá přípravu designu, výběr materiálů a postprodukční procesy. Poskytuje vám komplexní přehled o celém pracovním postupu při 3D tisku.

Blok 4: Pokročilé techniky 3D tisku (4 hodiny)
Rozšíříte své znalosti v 3D tisku s pokročilými metodami, včetně práce se specializovanými materiály (flexibilní, vodou rozpustné atd.). Seznámíte se s přípravou modelů pomocí 3D skenování reálné předlohy, pokročilým nastavením tiskárny a stereolitografií s využitím resinových tiskáren. Blok také zahrnuje techniky dokončovacích postupů jako lepení, malování a vyhlazování organickými parami. Přizpůsobení G-code, další způsoby generování 3D modelů a optimalizace slicingu.

Blok 5: Programování mikrokontrolérů a čidla (4 hodiny)
Naučíte se programování mikrokontrolérů, zejména na platformu Micro:Bit. Zjistíte, jak tyto zařízení interagují s fyzickým světem prostřednictvím senzorů, naučíte se je kalibrovat a získáte zkušenosti s používáním kontaktních desek bez potřeby pájení.

Blok 6: Úvod do základnů elektroniky (4 hodiny)
Tento blok pokrývá základy elektronických komponent a obvodů. Klade důraz na bezpečnost, včetně ochrany před elektrostatickým výbojem (ESD), a představuje techniky pájení s komponentami THT a SMD.

Blok 7: Integrace systémů a základy CNC obrábění (4 hodiny)
Dozvíte se základní přístupy k integraci systémů do větších automatizovaných jednotek. Spojíte znalosti nabyté v předchozích blocích při tvorbě a prezentaci vlastního miniprojektu. Získáte informace o základech CNC obrábění, včetně výběru materiálů, bezpečnosti na pracovišti, nastavení stroje a postprodukčních dokončovacích technik.

Vymyslíte si vlastní cestu k postupu, od pseudokódu až po tvorbu dílů, které vám umožní si navrhnout a vytvořit například vlastní laboratorní techniku, zapojit nové přístupy do výroby nebo jednoduchuše integrovat již existujících součásti do většího celku.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (19.01.2024)
Vstupní požadavky -

zájem o moderní technologie, vlastní notebook

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (10.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 75% účast. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem z týmového popularizačního projektu, který je demonstrován na závěrečných dvou hodinách předmětu, či po dohodě s garantem předmětu v individuální termín během zkouškového období.

Poslední úprava: Fialová Jana (07.06.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Obhajoba individuálního projektu 40

 
VŠCHT Praha