PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Antropologie – vybraná aktuální témata - V832013
Anglický název: Anthropology - Selected Current Topics
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Martinec Nováková Lenka Mgr. Ph.D.
Záměnnost : V832009
Anotace -
Kurz představuje formou přednáškového cyklu aktuální témata, jimiž se zabývá mimo jiné neuroantropologie, poměrně nová subdisciplína antropologie poučená neurovědami, která se snaží o integraci biologických a sociokulturních aspektů lidské existence. Cyklus je v tomto semestru dominantně zaměřen na témata duševního fungování v kontextu vybraných jevů, které se palčivě dotýkají kvality života jedince a fungování společnosti v širším měřítku. Kurz si neklade za cíl podat je uceleně a v celé jejich šíři výlučně pohledem (neuro)antropologa, nýbrž usiluje provázet posluchače těmi, jež se hojně objevují v současném společenském diskurzu mezi odborníky i ve více či méně příbuzných oborech a mezi laickou veřejností (chronický stres, epidemie závislostí a jejich dopady na jedince, jejich bezprostřední okolí i společnost, cyklus vystavení násilí, traumatu a agrese, resilience atd.). Vzhledem k relativní novosti antropologické subdisciplíny je kurz uveden blokem, jehož účelem je její představení nejširšímu publiku. Zaměření závěrečného, třetího bloku je především osvětové: jak může neuroantropologie přispět k destigmatizaci neurodiverzity a psychohygieny? Jak může být nápomocna při zmírňování stresu a zvyšování celkové úrovně blaha u každého z nás? Volí při tom prostředky, které snad nemohou být antropologii bližší – ukazuje možnosti, jak využít terapeutický potenciál rituálů. Kurz bude veden formou přístupnou nejširšímu obecenstvu a nepředpokládá předchozí vzdělání ve společenských a humanitních vědách.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (01.02.2024)
Literatura -

Z: Anderson-Chavarria, M. (2022). The autism predicament: models of autism and their impact on autistic identity. Disability & Society, 37(8), 1321-1341. doi:10.1080/09687599.2021.1877117

Z: Birk, R. H. (2020). On stress and subjectivity. Theory & Psychology, 31(2), 254-272. doi:10.1177/0959354320953904

Z: Cascio, M. A. (2020). Neurodiversity as a Conceptual Lens and Topic of Cross-Cultural Study. In C. A. Cummings, L. J. Kirmayer, S. Kitayama, R. Lemelson, & C. M. Worthman (Eds.), Culture, Mind, and Brain: Emerging Concepts, Models, and Applications (pp. 477-493). Cambridge: Cambridge University Press.

Z: Clarke, J. M., & Waring, J. (2018). The transformative role of interaction rituals within therapeutic communities. Sociology of Health & Illness, 40(8), 1277-1293.

Z: Collura, G. L., & Lende, D. H. (2012). Post-traumatic stress disorder and neuroanthropology: Stopping PTSD before it begins. Annals of Anthropological Practice, 36(1), 131-148. doi:https://doi.org/10.1111/j.2153-9588.2012.01096.x

Z: de Oliveira, J. (2023). Neuroanthropology applied to eating disorders: A field of study for eating practices. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. doi:https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2023.11.007

Z: Decety, J., Pape, R., & Workman, C. I. (2018). A multilevel social neuroscience perspective on radicalization and terrorism. Social Neuroscience, 13(5), 511-529. doi:10.1080/17470919.2017.1400462

Z: Deeley, Q. (2018). Neuroanthropology: Exploring Relations between Brain, Cognition, and Culture. In (pp. 380-396). Leiden, The Netherlands: Brill.

Z: Downey, G. (2015). The Importance of Repetition: Ritual as a Support to Mind. In M. Bull & J. P. Mitchell (Eds.), Ritual, Performance and the Senses (pp. 45-61). London: Routledge.

Z: Downey, G., & Lende, D. H. (2020). Neuroanthropological Perspectives on Culture, Mind, and Brain. In C. A. Cummings, L. J. Kirmayer, S. Kitayama, R. Lemelson, & C. M. Worthman (Eds.), Culture, Mind, and Brain: Emerging Concepts, Models, and Applications (pp. 277-299). Cambridge: Cambridge University Press.

Z: Dwyer, P. (2022). The Neurodiversity Approach(es): What Are They and What Do They Mean for Researchers? Human Development, 66(2), 73-92. doi:10.1159/000523723

Z: Finley, E. P. (2012). War and Dislocation: A Neuroanthropological Model of Trauma among American Veterans with Combat PTSD. In The Encultured Brain: An Introduction to Neuroanthropology (pp. 0). doi:10.7551/mitpress/9219.003.0014

Z: Grinker, R. R. (2019). Autism, “Stigma,” Disability: A Shifting Historical Terrain. Current Anthropology, 61(S21), S55-S67. doi:10.1086/705748

Z: Hobson, N. M., Schroeder, J., Risen, J. L., Xygalatas, D., & Inzlicht, M. (2017). The Psychology of Rituals: An Integrative Review and Process-Based Framework. Personality and Social Psychology Review, 22(3), 260-284. doi:10.1177/1088868317734944

Z: Koob, G. F., Powell, P., & White, A. (2020). Addiction as a Coping Response: Hyperkatifeia, Deaths of Despair, and COVID-19. American Journal of Psychiatry, 177(11), 1031-1037. doi:10.1176/appi.ajp.2020.20091375

Z: Lende, D. H. (2012). Addiction and Neuroanthropology. In The Encultured Brain: An Introduction to Neuroanthropology (pp. 0). doi:10.7551/mitpress/9219.003.0017

Z: Lende, D. H., Casper, B. I., Hoyt, K. B., & Collura, G. L. (2021). Elements of Neuroanthropology. Front Psychol, 12, 509611. doi:10.3389/fpsyg.2021.509611

Z: Lewis-Fernández, R., & Kirmayer, L. J. (2019). Cultural concepts of distress and psychiatric disorders: Understanding symptom experience and expression in context. Transcultural Psychiatry, 56(4), 786-803. doi:10.1177/1363461519861795

Z: Reichert, R. A., & Zaluar, A. (2021). Neuroanthropology of Drugs: Relations Between the Brain, Social Context, and Use of Psychoactive Substances. In D. De Micheli, A. L. M. Andrade, R. A. Reichert, E. A. d. Silva, B. d. O. Pinheiro, & F. M. Lopes (Eds.), Drugs and Human Behavior: Biopsychosocial Aspects of Psychotropic Substances Use (pp. 51-70). Cham: Springer International Publishing.

Z: Rodríguez Arce, J. M., & Winkelman, M. J. (2021). Psychedelics, Sociality, and Human Evolution. Frontiers in Psychology, 12. doi:10.3389/fpsyg.2021.729425

Z: Roepstorff, A., & Frith, C. (2012). Neuroanthropology or simply anthropology? Going experimental as method, as object of study, and as research aesthetic. Anthropological Theory, 12(1), 101-111. doi:10.1177/1463499612436467

Z: Sterling, P., & Platt, M. L. (2022). Why Deaths of Despair Are Increasing in the US and Not Other Industrial Nations—Insights From Neuroscience and Anthropology. JAMA Psychiatry, 79(4), 368-374. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.4209

Z: Syme, K. L., & Hagen, E. H. (2020). Mental health is biological health: Why tackling "diseases of the mind" is an imperative for biological anthropology in the 21st century. Am J Phys Anthropol, 171 Suppl 70, 87-117. doi:10.1002/ajpa.23965

Z: Turner, R. (2015). Ritual Action Shapes Our Brains: An Essay in Neuroanthropology. In M. Bull & J. P. Mitchell (Eds.), Ritual, Performance and the Senses (pp. 31-44). London: Routledge.

Z: Turner, R. (2019). Finding likeness: Neural plasticity and ritual experience. Anthropology Today, 35(3), 3-6. doi:https://doi.org/10.1111/1467-8322.12503

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (01.02.2024)
Studijní opory

Povinná literatura (viz výše), moodle - prezentace z vybraných hodin

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (01.02.2024)
Metody výuky

kopíruje zátěž studenta, 1 kredit = 28 hodin, suma = počet kreditů a hodinový rozsah

Činnost Kredity/Hodiny

Účast na přednáškách 1/ 28

Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1/ 28

Příprava na zkoušku a její absolvování 1/ 28

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (01.02.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Písemný test z povinné literatury.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (01.02.2024)
Sylabus -

1) Antropologie: představení disciplíny a lektorky

2) Neuroantropologie: představení disciplíny

3) Biologická antropologie a “nemoci duše” v 21. století

4) Stres a distres jako subjektivní odpověď i kulturní koncept

5) Neuroantropologie a poruchy příjmu potravy

6) Lives of despair, deaths of despair z pohledu antropologie a neurověd

7) Závislá chování z pohledu neuroantropologie a neurověd

8) Neuroantropologie užívání návykových látek

9) Radikalizace a terorismus z pohledu sociálních neurověd

10) Válka a vykořeněnost: neuroantropologický model traumatu

11) "Jsi ty vůbec normální?" Část I: Neurotypičnost, neurodivergence, neurodiverzita

12) "Jsi ty vůbec normální?" Část II: Stigma v historické perspektivě (na příkladu autismu)

13) Rituály a neurální plasticita

14) Ozdravný potenciál rituálů

Poslední úprava: Cibulková Jana (01.02.2024)
Vstupní požadavky
  • - -

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (01.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Aktivní účast na přednáškách, úspěšné absolvování písemného testu z povinné literatury

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (01.02.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 33
Zkouškový test 67

 
VŠCHT Praha