PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina - pokročilí I - V834001
Anglický název: English - advanced I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Holanová Petra Mgr.
Valentová Dana Mgr.
Záměnnost : N834016
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2018)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají vztahů mezi lidmi, osobnosti, rodiny, jazyka, literatury a filmu, času a peněz. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2+/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2018)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat článek

• napsat recenzi knihy/filmu

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2018)

Z: C. Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Advanced,MultiPack A,third edition, Oxford University Press, 2015, 9780194502467

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2018)

1.Rodina; Have jako pomocné a hlavní sloveso

2. Osobnost; Frázová slovesa

3. Práce; Spojovací výrazy; Rytmus mluvené angličtiny

4. Změny v jazyce; Zájmena; Vztahy mezi zvukovou a psanou formou slov

5. Práce se slovy; Stavba slov; Zvyky a události v minulosti

6. Seznamování a rozchody; Fráze se slovesem get; Slova a fráze francouzského původu

7. Konflikt a boj; Příslovce a příslovečné výrazy; Důraz ve slovech

8. Historie; Slovní spojení

9. Zvuky a lidský hlas; Spekulace a vyvozování závěrů; Shluky souhlásek

10.Knihy a filmy; Inverze pro zdůraznění; Psaní recenze

11.Multitasking; Vyjádření odstupu; Výrazy se slovem time; Spojování krátkých frází

12.Materiální svět; Peníze; Užití minulých časů pro nereálnou situaci

13.Stres a relaxace; Americký a britský přízvuk

14.Závěrečné shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2018)

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha