PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina - pokročilí I - V834001
Anglický název: English - advanced I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 46 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají vztahů mezi lidmi, osobnosti, rodiny, jazyka, literatury a filmu, času a peněz. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2+/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Holanová Petra (17.01.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty (novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat článek

• napsat recenzi knihy/filmu

Poslední úprava: Holanová Petra (17.01.2021)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Advanced MultiPack A, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194037990

D: Murphy R., Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

D: Vince M., Language Practice for Advanced, Macmillan, 2014, 9780230463813

Poslední úprava: Holanová Petra (17.01.2021)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Holanová Petra (17.01.2021)
Metody výuky -

Semináře

Poslední úprava: Holanová Petra (09.06.2023)
Sylabus -

1. Rodina. Have jako pomocné a hlavní sloveso.

2. Osobnost. Frázová slovesa a idiomy.

3. Práce. Spojovací výrazy. Rytmus mluvené angličtiny.

4. Stavba slov. Zvyky a události v minulosti. Psaní článku.

5. Práce se slovy. Zájmena. Vztahy mezi zvukovou a psanou formou slov.

6. Seznamování a vztahy. Fráze se slovesem get. Identifikace postojů.

7. Konflikt a boj. Příslovce a příslovečné výrazy.

8. Historie. Důraz ve slovech. Slovní spojení.

9. Knihy a filmy. Inverze pro zdůraznění. Psaní recenze.

10.Zvuky a lidský hlas. Spekulace a vyvozování závěrů. Shluky souhlásek.

11.Multitasking. Vyjádření odstupu. Výrazy se slovem time. Spojování krátkých frází.

12.Materiální svět. Peníze. Užití minulých časů pro nereálnou situaci.

13.Stres a relaxace. Složená podstatná jména.

14.Závěrečné shrnutí a opakování.

Poslední úprava: Holanová Petra (17.01.2021)
Studijní prerekvizity -

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Holanová Petra (17.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Holanová Petra (09.06.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha