PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina - pokročilí II - V834002
Anglický název: English - advanced II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (17.01.2021)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů, vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají technologií, umění, zdraví, cestování, zvířat, jídla a pohybu. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (17.01.2021)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty (novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat esej

• napsat formální email

Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (17.01.2021)

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Advanced MultiPack B, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194038256

D: Murphy R., Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

D: Vince M., Language Practice for Advanced, Macmillan, 2014, 9780230463813

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (17.01.2021)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (17.01.2021)

Semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (17.01.2021)

1. Jak přežít. Výzvy. Sloveso + předmět + infinitiv/gerundium. Složená přídavná jména.

2. Telefony a technologie. Podmínkové věty. Adjektiva a předložky. Psaní - esej.

3. Fakta a mýty. Předpony. Intonace ve zvoláních.

4. Bezpečnost. Modální slovesa - povolení, povinnost, nutnost.

5. Umění. Vnímání. Smyslová slovesa.

6. Ilustrace. Barvy v idiomech.

7. Zdraví a lékařství. Gerundium a infinitiv. Přirovnání.

8. Cestování a turistika. Vyjádření budoucnosti. Homofony.

9. O zvířatech. Hmyz. Pomocná slovesa s to. Výpustka.

10. Jak vařit/dobře se najíst. Nevyslovované slabiky. Složená a přivlastňovací substantiva. Psaní - formální email.

11. Tréning. Stavba slov. Vztažné věty. Homografy.

12. Život v cizí zemi. Vytýkací konstrukce.

13. Imigrace. Záměna významu slov.

14. Závěrečné shrnutí a opakování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (17.01.2021)

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2/B2+ dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (09.06.2023)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha