PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Angličtina - mírně pokročilí I - V834003
Anglický název: English - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Valentová Dana Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Valentová Dana Mgr. (05.05.2020)
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (26.06.2020)

Studenti budou umět :

  • vyjádřit se ústní i písemnou formou v základních slovesných časech
  • popsat událost, převyprávět příběh
  • popsat určitou osobu, místo a podat jejich charakteristiku
  • vést konverzaci v hotelu, restauraci, vyjádřit žádost, řešit problém
  • napsat krátký neformální a formální email a dopis
Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (26.06.2020)

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Pre-intermediate MultiPack A, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194037303

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan,2010, 9780230727014

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (26.06.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (26.06.2020)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (02.07.2020)

1. Seznámení; tvoření otázek; běžné slovesné fráze.

2. Popis osoby: vzhled a osobnost; čas přítomný prostý.

3. Oblečení; čas přítomný průběhový; předložky místa; užitečné fráze: hotelová recepce.

4. Dovolená; čas minulý prostý a průběhový; pravidelná a nepravidelná slovesa, předložky času a místa.

5. Vyprávění příběhu; prostředky pro vyjádření následnosti a spojující výrazy; slovesné fráze.

6. Cestování; vyjádření budoucnosti: plány, předpovědi, dohodnuté akce; Vazba sloves s předložkami.

7. Výrazy pro parafrázování; vymezující vztažené věty; užitečné fráze: v restauraci.

8. Domácí práce a nákupy; čas předpřítomný a čas minulý prostý.

9. Přídavná jména zakončená na –ed/–ing; neurčitá zájmena: something, anything, nothing.

10. Popis města; vyjádření času; stupňování přídavných jmen a příslovcí.

11. Zdraví a tělo; vyjádření množství; užitečné fráze: stížnost.

12. Vyjádření budoucnosti: předpovědi, rozhodnutí, nabídky, sliby; opozita - slovesa.

13. Opakování slovesných tvarů: časy přítomné, minulé a budoucí; modifikátory.

14. Shrnutí a opakování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)

Znalosti na úrovni A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (26.06.2020)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha