PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina - mírně pokročilí I - V834003
Anglický název: English - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Valentová Dana (05.05.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vyjádřit se ústní i písemnou formou v základních slovesných časech
  • popsat událost, převyprávět příběh
  • popsat určitou osobu, místo a podat jejich charakteristiku
  • vést konverzaci v hotelu, restauraci, vyjádřit žádost, řešit problém
  • napsat krátký neformální a formální email a dopis
Poslední úprava: Holanová Petra (26.06.2020)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Pre-intermediate MultiPack A, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194037303

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan,2010, 9780230727014

Poslední úprava: Holanová Petra (26.06.2020)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Holanová Petra (26.06.2020)
Metody výuky -

Semináře

Poslední úprava: Holanová Petra (26.06.2020)
Sylabus -

1. Seznámení; tvoření otázek; běžné slovesné fráze.

2. Popis osoby: vzhled a osobnost; čas přítomný prostý.

3. Oblečení; čas přítomný průběhový; předložky místa; užitečné fráze: hotelová recepce.

4. Dovolená; čas minulý prostý a průběhový; pravidelná a nepravidelná slovesa, předložky času a místa.

5. Vyprávění příběhu; prostředky pro vyjádření následnosti a spojující výrazy; slovesné fráze.

6. Cestování; vyjádření budoucnosti: plány, předpovědi, dohodnuté akce; Vazba sloves s předložkami.

7. Výrazy pro parafrázování; vymezující vztažené věty; užitečné fráze: v restauraci.

8. Domácí práce a nákupy; čas předpřítomný a čas minulý prostý.

9. Přídavná jména zakončená na –ed/–ing; neurčitá zájmena: something, anything, nothing.

10. Popis města; vyjádření času; stupňování přídavných jmen a příslovcí.

11. Zdraví a tělo; vyjádření množství; užitečné fráze: stížnost.

12. Vyjádření budoucnosti: předpovědi, rozhodnutí, nabídky, sliby; opozita - slovesa.

13. Opakování slovesných tvarů: časy přítomné, minulé a budoucí; modifikátory.

14. Shrnutí a opakování.

Poslední úprava: Holanová Petra (02.07.2020)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Holanová Petra (03.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Holanová Petra (26.06.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha