PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Španělština - začátečníci I - V834023
Anglický název: Spanish - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834054
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního jazyka.Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

  • pomocí omezených výrazových prostředků poskytnout o sobě základní údaje, tj.jméno, národnost, bydliště, zaměstnání
  • vyplnit jednoduchý formulář
  • vést jednoduchý rozhovor o zálibách, rodině a cestování
  • vyjádřit souhlas či nesouhlas s nějakým návrhem či názorem
  • nakoupit potraviny a oblečení
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro del alumno 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620785

D: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro de trabajo 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620792

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Abeceda. Číslovky 1 - 10. Určitý člen. Zájmy. Ćasování sloesa "ser".

2. Názvy španělsky hovořících zemí. Shoda v rodě a čísle.Číslovky 11 - 19.

3. Získání a poskytnutí informací o lidech: jméno, věk, národnost, rodinný stav, záliby, povolání, povaha. Časování pravidelných sloves v přítomném čase.

Přídavná jména.Číslovky 20 - 100.

4. Členové rodiny.Přivlastňovací zájmena.

5. Vyjádření zájmu a preferencí. Cestování a dovolená. Dopravní prostředky. Roční období a měsíce.

6. Místa a služby.Užití sloves "ser", "estar" a "haber".

7. Nákupy a zboží,obchody, ceny. Číslovky od 100. Sloveso "tener". Vyjádření nutnosti "tener que" + infinitiv. Ukazovací zájmena.

8. Oblečení.Barvy.Dárky.

9. Člen neurčitý.Zájmena přímého a nepřímého předmětu.

10. Životospráva.Četnost. Dny v týdnu. Zvratná slovesa.

11. Vyjádření množství. Části těla. Pokyny.

12. Doporučení. Rod podstatných jmen.

13. Životní styl.

14. Opakování lexikálně-gramatických jevů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha