PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina - velmi pokročilí II - V834032
Anglický název: English – Advanced Plus II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Holanová Petra Mgr.
Valentová Dana Mgr.
Záměnnost : N834065
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.06.2019)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají médií, překonávání rekordů, studia v zahraničí, cestování, životního prostředí, životního stylu a imigrace. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat zprávu

• napsat dopis

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

R: Brook-Hart G.,and Haines S., Complete Advanced, Second Edition, Cambridge University Press, 2015, 9781107501416

A: West C.,Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

1. Média. Nepřímá řeč. Slovesa týkající se mluvení.

2. Zpravodajské stanice a důvěra veřejnosti. Etika ‚reality‘ programů. Tranzitivní slovesa.

3. Rychlost. Překonávání rekordů. Časové vedlejší věty. Předložky ve vyjádřeních času.

4. Rychlá auta. Action, activity, event and programme. Technologický pokrok.

5. Celoživotní vzdělávání. Studium v zahraničí. Vyjádření schopnosti, možnosti a povinnosti.

6. Výběr univerzity. Chance, occasion, opportunity and possibility. Psaní: zpráva.

7. Cestování. Frázová slovesa. Podmínkové věty. Ráj nalezen. At, in a on k vyjádření místa.

8. Živý svět. Klimatické změny a Inuiti. Předložky následující slovesa.

9. Ztráta živočišných druhů. Podstatná jména a členy. Tvorba slov.

10.Zdraví a životní styl. Předložky následující adjektiva. Způsoby kontrastování myšlenek.

11.Neobvyklé národní sporty. Jazyk používaný k porovnání. Psaní: dopis.

12.Přesídlení do zahraničí. Příslovečná určení. Matoucí slovesa.

13.Města a imigrace. Důraz ve větě.

14.Opakování a závěrečný test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

 
VŠCHT Praha