PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Angličtina – pokročilí plus II - V834032
Anglický název: English – Advanced Plus II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Valentová Dana Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (06.05.2020)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají zdravého životního stylu, rozdílných kultur, filmu a literatury, cestování, digitálního textu a přírody. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (06.05.2020)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat recenzi

• napsat esej

Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (06.05.2020)

R: Oakes S., and Eales F., Speakout Advanced Plus, Pearson Education Limited, 2019, 9781292241500

A: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

A: Hewings M., Advanced Grammar in Use, Third Edition, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (06.05.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (07.05.2020)

1. Média. Nepřímá řeč. Slovesa týkající se mluvení.

2. Zpravodajské stanice a důvěra veřejnosti. Etika ‚reality‘ programů. Tranzitivní slovesa.

3. Rychlost. Překonávání rekordů. Časové vedlejší věty. Předložky ve vyjádřeních času.

4. Rychlá auta. Action, activity, event and programme. Technologický pokrok.

5. Celoživotní vzdělávání. Studium v zahraničí. Vyjádření schopnosti, možnosti a povinnosti.

6. Výběr univerzity. Chance, occasion, opportunity and possibility. Psaní: zpráva.

7. Cestování. Frázová slovesa. Podmínkové věty. Ráj nalezen. At, in a on k vyjádření místa.

8. Živý svět. Klimatické změny a Inuiti. Předložky následující slovesa.

9. Ztráta živočišných druhů. Podstatná jména a členy. Tvorba slov.

10.Zdraví a životní styl. Předložky následující adjektiva. Způsoby kontrastování myšlenek.

11.Neobvyklé národní sporty. Jazyk používaný k porovnání. Psaní: dopis.

12.Přesídlení do zahraničí. Příslovečná určení. Matoucí slovesa.

13.Města a imigrace. Důraz ve větě.

1. Fyzická zdatnost. Jmenné skupiny. Slovní spojení. Složené tvary.

2. Móda a diety. Změna pořadí slov ve větě.

3. Zdravý životní styl. Neformální ujmutí se slova. Vysvětlení postoje.

4. Kulinářská cesta. Popis jídla. Opakování.

5. Stěhování. Přípustkové věty. Dvojčleny.

6. Tlumočnictví. Shrnující slovesa. Nepřímá řeč.

7. Faux pas. Zvyky. Porovnávání různých kultur.

8. Film. Konjunktiv. Psaní: Recenze.

9. Vztahy. Vedlejší věty příslovečné. Slovní spojení příslovcí s adjektivy.

10.Cestování. Souvislá řeč. Výpustka.

11.Volba. Složené věty. Idiomy spojené s volbou. Vedlejší význam.

12.Způsoby čtení. Předložkové výrazy. Digitální texty. Psaní: esej.

13.Příroda. Vyjadřování názorů. Intonace: Hlasový rozsah. Rozhodnutí.

14.Opakování a závěrečný test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)

Znalost jazyka odpovídající úrovni C1 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

 
VŠCHT Praha