PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina – pokročilí plus II - V834032
Anglický název: English – Advanced Plus II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Anotace -
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají emocí, prolínání kultur, technologií, čísel, trestu, jídla a pití. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Holanová Petra (11.06.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat recenzi

• napsat esej

Poslední úprava: Holanová Petra (06.05.2020)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Chomacki K., English File Advanced Plus MultiPack B, Fourth Edition, Oxford University Press, 2021, 9780194060141

A: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

A: Hewings M., Advanced Grammar in Use, Third Edition, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

Poslední úprava: Holanová Petra (10.06.2023)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Holanová Petra (06.05.2020)
Metody výuky -

Semináře

Poslední úprava: Holanová Petra (09.06.2023)
Sylabus -

1. Emotivní horská dráha. Předložky a větné vzorce. Sofistikovanější emoce. Přízvuk ve víceslabičných přídavných jménech.

2. Prolínání kultur. Pokročilé struktury pro porovnávání a kontrast. Jednotlivci a populace. Kontrastní stres.

3. Synopse psychologie a svépomocných knih. Použití angličtiny v kontextu. Opakování lekce 5.

4. Špičkové technologie, zastaralé technologie. Pozice adverbií. Běžná slovní spojení s příslovci. Větná intonace s příslovci.

5. Vše se sčítá. Shoda jednotného a množného čísla. Čísla a míry. Přízvuk a intonace v dlouhých číslech.

6. Názory na Renzo Piano's Shard v Londýně. Použití angličtiny v kontextu. Opakování lekce 6.

7. Kdo to udělal? Složité pasivní formy. Trest. Pochopení přízvuku. Psaní: Zpráva.

8. Sám nebo s přáteli? Speciální použití časů. Konotace. Propojování slov ve výslovnosti.

9. Vězení, kde se s vězni zachází jako s lidmi. Použití angličtiny v kontextu. Opakování lekce 7.

10.Zážitky spojené s jídlem. Vyjádření podmíněnosti. Jídlo a pití. Samohlásky: výslovnost a pravopis. Psaní: Formální e-mail.

11.Vidět věci jinak. Pořadí přídavných jmen. Způsoby vidění. Stres a intonace.

12.Hrášek na talíři. Použití angličtiny v kontextu. Opakování lekce 8.

13.Inspirativní prezentace.

14.Opakování a závěrečný test.

Poslední úprava: Holanová Petra (10.06.2023)
Studijní prerekvizity -

Znalost jazyka odpovídající úrovni C1 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Holanová Petra (03.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Valentová Dana (13.06.2023)
 
VŠCHT Praha