PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Seminář z angličtiny - V834037
Anglický název: English seminar
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)
Cílem předmětu je osvojit si základní gramatické struktury jazyka, získat slovní zásobu, nezbytnou pro zvládnutí základního ústního a písemného projevu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Studenti budou umět :

  • používat základní gramatické struktury anglických slovesných časů
  • rozlišovat a používat jednotlivé slovní druhy v mluveném i písemném projevu
  • používat získanou základní slovní zásobu a základní odbornou terminologii
  • vyjádřit základní myšlenku mluvenou i písemnou formou

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Z: materiály vypracované Ústavem jazyků

D: Murphy R.,Essential Grammar in Use,Cambridge University Press, 2002, 0521529328

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2003, 052143680X

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

1. Úvod do semináře

2. Slovní druhy; Podstatná jména; Sloveso "to be"; Popis

3. Přítomný čas prostý; Členy; Větná skladba; Prvky a sloučeniny

4. Přítomný čas prostý; Číslovky a vyjádření množství; Hmota a její skupenství

5. Minulý čas prostý; Předložky času; Tvorba slov - předpony podstatných jmen; Fyzikální a chemické vlastnosti

6. Minulý čas prostý; Přídavná jména; Tvorba slov - předpony přídavných jmen; Periodická tabulka prvků

7. Vyjádření budoucnosti; Skladba věty; Chemické metody a reakce

8. Trpný rod; Gerundium; Chemická laboratoř

9. Předpřítomný čas; Chemický pokus

10. Rozkazovací způsob; Modální slovesa; Práce a bezpečnost v laboratoři

11. Slovesné vazby; Frázová slovesa; Ochrana životního prostředí

12. Opakování slovesných časů; Škola

13. Spojky, spojovací slova; Jak správně napsat shrnutí (summary) v angličtině

14. Závěrečné opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.06.2019)

Aktivní účast na seminářích.

 
VŠCHT Praha