PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina – středně pokročilí plus I - V834042
Anglický název: English – Intermediate Plus I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Holanová Petra Mgr.
Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Anotace -
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů, vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají pohovorů, zdraví, módy, cestování, životního prostředí, adrenalinových zážitků a emocí. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vést rozhovor na vybrané téma s použitím pokročilejší slovní zásoby
  • vyjádřit svůj názor a nesouhlas, doporučení a radu
  • vyjádřit své pocity, radost, pochopení
  • podat vysvětlení
  • napsat neformální dopis a email
  • převyprávět a napsat příběh
Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Chomacki K., English File Upper-intermediate MultiPack A, Fourth Edition, Oxford University Press, 2020, 9780194039536

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Language Practice Intermediate, Third Edition, Macmillan, 2010, 9780230727014

D: Prodromou L., Grammar and Vocabulary for Cambridge First, Second Edition, Pearson Education, 2012, 9781408290590

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Metody výuky -

Semináře

Poslední úprava: Holanová Petra (09.06.2023)
Sylabus -

1. Otázky a odpovědi; Tvorba otázek; Práce s textem, jeho rozbor a shrnutí.

2. Je to záhada; Pomocná slovesa; Stupňování, užití vazby "the...the"; Složená přídavná jména, modifikátory.

3. Doktora, doktora! Předpřítomný čas prostý a průběhový; Nemoci a zranění.

4. Neformální dopis a e-mail.

5. Chovejte se na svůj věk; Podstatná a přídavná jména - pozice ve větě; Móda a oblékání.

6. Připoutejte se; Časy pro vypravování - minulý prostý a průběhový, předminulý prostý a průběhový; Vazba "so/such...that"; Cestování - letadlo.

7. Opravdu dobrý konec? Příslovce, vazby příslovcí, pozice ve větě. Vyprávění a psaní příběhu.

8. Bouřlivé počasí; Předbudoucí čas prostý a průběhový; Životní prostředí, počasí.

9. Riskantní podnik; Podmínkové věty - stálá pravda a reálná situace, věty časové; Sloveso "take" a jeho vazby.

10. Přežil/a jsem; Podmínkové věty - hypotéza; Vyjádření pocitů.

11. Kéž bys byl/a tady; Přací věty - přání, prosby, vyjádření lítosti.

12. Vyjádření pocitů pomocí sloves nebo přídavných jmen "-ed/-ing"; Frázování, slovní přízvuk.

13. Vyjádření názoru; Větný rytmus a intonace.

14. Shrnutí a opakování.

Poslední úprava: Valentová Dana (10.08.2020)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Holanová Petra (09.06.2023)
 
VŠCHT Praha