PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Účetnictví - V837002
Anglický název: Financial Accounting
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/ucetnictvi
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)
Financial accounting is the information system that measures business activities, processes that information into report, and communicates the results to decision makers. It is the branch of accounting that focuses on information for external stakeholders. This subject is interested in the key product of accounting - the company´s financial statements (balance sheet, income statement, statement of owner´s equity and statement of cash flows). The financial statements are the documents that report on a business in monetary amounts, providing information to help people make informed business decision. The objective of the subject is to inform students about regulating accounting, accounting concepts and principles and accounting for business transactions. Students will be able to recognize the impacts of their decisions on financial position of the organization and its economic results.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Studenti budou umět:

Základní principy a zásady finančního účetnictví

Posoudit a vyhodnotit stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady, výnosy a výsledky hospodaření účetní jednotky

Promítnout dopady svých rozhodnutí na finanční zdraví podniku a na jeho výsledky hospodaření

Užívat výstupy finančního účetnictví na podporu rozhodování

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Z:Brada J.,Základy účetnictví,VŠCHT Praha,Praha,2007,9788070806364

Z:Kovanicová D.,Abeceda účetních znalostí pro každého,Bova Polygon,Praha,2012,9788072731695

Z:Hinke J.,Bárková D.,Účetnictví 1,Základy účetnictví v příkladech,Grada Publishing,Praha,2011,9788024739533

Z:Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví (ve znění pozdějších předpisů)

D:Vyhláška č.500/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

D:České národní účetní standardy

D:Horngren Ch.T.,Harrison W.T.,Bamber L.S.,Accounting,Pearson Prentice Hall,2005,0131436058

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

http://kem.vscht.cz/predmety/ucetnictvi

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Zápočet mohou studenti získat dosažením 50% úspěšnosti při řešení zápočtového testu. Zkouška bude probíhat ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

1.Význam, funkce a postavení účetnictví v podniku, jeho vazba na informační systém podniku, uživatelé účetnictví, základní účetní zásady a principy

2.Majetek podniku, závazky a jiná pasiva, rozvaha jako základní účetní výkaz, změny v rozvaze

3.Oceňování majetku a závazků

4.Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty

5.Příjmy, výdaje, cash flow, přehled o peněžních tocích

6.Normativní úprava účetnictví,metodické prvky účetnictví

7.Účtování o dlouhodobém majetku podniku (požizování dlouhodobého majetku)

8.Účtování o odpisech a vyřazování dlouhodobého majetku

9. Účtování o zásobách

10.Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých finančních zdrojích

11.Zúčtovací vztahy

12.Účtování o vlastním kapitálu a o dlouhodobých závazcích, rezervy

13.Účtování o nákladech a výnosech, časové rozlišení

14.Uzavírání účetního období, účetní závěrka

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Podniková ekonomika

 
VŠCHT Praha