PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Structural Analysis - AB110007
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM110020
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110006
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy a možnostmi aplikace základních spektrálních metod v organické chemii.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

principy základních metod strukturní analýzy

využívat NMR, IČ a hmotnostní spektrometrii ke strukturní analýze

interpretovat jednoduchá NMR, IČ a MS spektra

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Literatura -

Z: Böhm S., Smrčková S.: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT, 1995. 8070802359

D: Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 5. vydání. DH Williams & I Fleming. 9780077091477

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Sylabus -

1. Přehled metod molekulové spektroskopie, základní pojmy a principy

2. NMR, podstata, hlavní pojmy, oblast použití

3. 1H NMR v organické strukturní analýze

4. 13C NMR v organické strukturní analýze

5. Speciální techniky NMR

6. Dvoudimensionální NMR, COSY, HETCOR

7. Infračervená spektroskopie, základní pojmy a principy metody

8. Oblast "otisku prstu" a charakteristických vibrací

9. Možnosti praktického využití ve strukturní analýze

10. UV-VIS spektroskopie, základní pojmy a principy metody

11. Možnosti využití ve strukturní analýze

12. Hmotností spektra, podstata metody, experimentální uspořádání

13. Techniky ionizace, předseparace, základní typy fragmentace

14. Možnosti využití ve strukturní analýze organických sloučenin

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie II nebo Organická chemie B, Fyzika

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z praktické části zahrnující určení struktury molekuly ze spekter a teoretické části.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
 
VŠCHT Praha