PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Strukturní analýza - N110006
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B110007
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=364
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB110007, B110007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy a možnostmi aplikace základních spektrálních metod v organické chemii.
Poslední úprava: BOHM (03.11.2005)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

principy základních metod strukturní analýzy

využívat NMR, IČ a hmotnostní spektrometrii ke strukturní analýze

interpretovat jednoduchá NMR, IČ a MS spektra

Poslední úprava: Cibulka Radek (19.08.2013)
Literatura -

Z: Böhm S., Smrčková S.: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT, 1995. 8070802359

D: Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 5. vydání. DH Williams & I Fleming. 9780077091477

Poslední úprava: Cibulka Radek (16.11.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Cibulka Radek (07.12.2012)
Sylabus -

1. Přehled metod molekulové spektroskopie, základní pojmy a principy

2. NMR, podstata, hlavní pojmy, oblast použití

3. 1H NMR v organické strukturní analýze

4. 13C NMR v organické strukturní analýze

5. Speciální techniky NMR

6. Dvoudimensionální NMR, COSY, HETCOR

7. Infračervená spektroskopie, základní pojmy a principy metody

8. Oblast "otisku prstu" a charakteristických vibrací

9. Možnosti praktického využití ve strukturní analýze

10. UV-VIS spektroskopie, základní pojmy a principy metody

11. Možnosti využití ve strukturní analýze

12. Hmotností spektra, podstata metody, experimentální uspořádání

13. Techniky ionizace, předseparace, základní typy fragmentace

14. Možnosti využití ve strukturní analýze organických sloučenin

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie II, Fyzika

Poslední úprava: Cibulka Radek (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha