PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biochemistry II - AB320002
Anglický název: Biochemistry II
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru, výuka v zimním semestru probíhá formou individuálních konzultací
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B320002, N320002
Je záměnnost pro: B320002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v biochemické literatuře a chápat biochemické souvislosti, promítající se v současné době do všech oborů potravinářské technologie, zemědělství či medicíny; jeho znalosti mu také umožní studovat v magisterských a doktorských programech, v nichž je biochemie vyžadována jako samozřejmá prerekvizita.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Z: Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie - chemický pohled na biologický svět, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2018, ISBN 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2007, ISBN 80-7080-669-2, elektronická verze dostupná na stránkách Vydavatelství VŠCHT.

D: Kodíček M, Karpenko V.: Biofysikální chemie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0791-1

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní opory -

https://web.vscht.cz/~spiwokv/biochemistry2/

Elektronická verze výkladového slovníku biochemických pojmů na adrese:

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.help.htm

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (20.03.2023)
Metody výuky -

Účast na přednáškách, samostatné studium

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Úvod: O čem je současná biochemie?

2. Metabolismus a transport kyslíku a oxidu uhličitého

3. Biochemie esenciálních faktorů

4. Regulace enzymové aktivity

5. Hormony a přenos informace přes biologickou membránu

6. Koordinace metabolických funkcí v mnohobuněčném organismu

7. Biochemie eukaryotní buňky I - organely

8. Biochemie eukaryotní buňky II - cytoskelet

9. Biochemie fototrofních a chemotrofních organismů

10. Základní metody genového inženýrství

11. Vývoj biotechnologií; využití enzymů v potravinářství

12. Biochemie v medicíně I (klinická biochemie)

13. Biochemie v medicíně II (biochemické příčiny některých nemocí)

14. Historický přehled biochemie

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -

Biochemistry I (AB320001, B320001)

Studenti by měli mít předchozí znalosti obecné biochemie (struktura a funkce proteinů, lipidů, sacharidů a nukleových kyselin, stavba buňky, základní metabolické dráhy, centrální dogma molekulární biologie, funkce a klasifikace enzymů).

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (20.03.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha