PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemical Engineering Laboratory with Project - AB409005
Anglický název: Chemical Engineering Laboratory with Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/labchi
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : B409005, N409013, N409013A, N409513
Je záměnnost pro: AB409019, B409005, AB409018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (06.06.2019)
Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry. Cílem projektu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (06.06.2019)

Studenti budou umět:

ovládat reálné chemicko-inženýrské aparáty v praxi,

základní principy regulace a měření základních fyzikálních veličin,

zpracovávat experimentální data a

interpretovat výsledky,

samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu,

pracovat v týmu,

prezentovat výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (06.06.2019)

Z: Návody na laboratoře z CHI v elektronické verzi na http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium/laboratore-chi

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (06.06.2019)

http://uchi.vscht.cz/index.php/en/studium/bakalarske-studium/laboratore-chi

Sylabus -
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (06.06.2019)

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními

operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem

skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat

písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.

Tématické okruhy prací:

Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin potrubím a armaturami, Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Filtrace, Sedimentace, Ztráty tlaku při proudění tekutiny výplní.

Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.

Tepelné procesy: Deskový výměník. Koeficient prostupu tepla na žebrovaném povrchu.

Separační procesy: Rektifikace, Sušení, Reverzní osmóza, Extrakce.

Reaktorové inženýrství: Vsádkový reaktor s enzymatickou reakcí.

Projekt bude zadán v 1. týdnu, v následujících týdnech řešen a v posledním týdnu bude probíhat obhajoba výsledků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (06.06.2019)

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (06.06.2019)

Studenti se musí zúčastnit šesti laboratorních úloh, vypracovat z každé úlohy protokol a obhájit závěry na přezkoušení. Řešení projektu studenti zpracují ve formě písemné zprávy, kterou v tištěné i elektronické verzi odevzdají konzultantovi. Nedílnou součástí projektu je prezentace výsledků a jejich obhájení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.4 38
Práce na individuálním projektu 0.7 20
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha