PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Human Resources Management - AB501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zabývá základy personalistiky. Zahrnuje výklad základních přístupů, pojmů a vztahů, jaké využívají manažeři a personalisté při výkonu své funkce. Jedná se o vysvětlení modelů řízení lidských zdrojů a jejich uplatnění při výkonu personálních procesů/činností. Jde o personální plánování, získávání, výběr a orientaci zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, organizaci práce a pracovní podmínky, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání a rozvoj, řízení kariéry.
Poslední úprava: Botek Marek (10.12.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat a podílet se na personálních činnostech v podniku.

Připravit a realizovat výběrový a hodnoticí pohovor.

Používat vybrané techniky pro objektivní hodnocení podřízených.

Poslední úprava: Botek Marek (10.12.2021)
Literatura -

Basic:

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html or newer

Recommended:

Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Arsmstrong, M. and Taylor, S. (2020). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

Poslední úprava: Botek Marek (01.07.2021)
Studijní opory -

Armstrong M, Taylor S. (2020) Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, selected chapters: https://books.google.cz/books?id=g7zEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=armstrong+human+resource+management&hl=cs&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=armstrong%20human%20resource%20management&f=false

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Aktivní účast na přednáškách

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus -

1. Personální řízení/řízení lidských zdrojů - vývoj názorů a koncepce, personální činnosti

2. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst

3. Získávání zaměstnanců

4. Výběr, přijímání a orientace zaměstnanců

5. Organizace práce a pracovní podmínky

6. BOZP

7. Řízení pracovního výkonu

8. Hodnocení zaměstnanců

9. Motivace zaměstnanců

10. Odměňování zaměstnanců

11. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

12. Péče o zaměstnance

13. Komunikace se zaměstnanci

14. Práce s odcházejícími zaměstnanci

Poslední úprava: Botek Marek (21.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

1. Aktivní účast na výuce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 0
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha