PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Řízení lidských zdrojů - B501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 130 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : AB501003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zabývá základy personalistiky. Zahrnuje výklad základních přístupů, pojmů a vztahů, jaké využívají manažeři a personalisté při výkonu své funkce. Jedná se o vysvětlení modelů řízení lidských zdrojů a jejich uplatnění při výkonu personálních procesů/činností. Jde o personální plánování, získávání, výběr a orientaci zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, organizaci práce a pracovní podmínky, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání a rozvoj, řízení kariéry.
Poslední úprava: Botek Marek (10.12.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat a podílet se na personálních činnostech v podniku.

Připravit a realizovat výběrový a hodnoticí pohovor.

Používat vybrané techniky pro objektivní hodnocení podřízených.

Poslední úprava: Botek Marek (10.12.2021)
Literatura -

Z:

1. Koubek, J. (2015) Řízení lidských zdrojů. Základ moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 399 s.

2. Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz)

3. Prezentace přednášek (e-learning.vscht.cz)

D:

1. Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed.

KoganPage, 440 p.

https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

2. ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan

Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

3. Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-

management-10e-gary-dessler-d18780382.html

4. Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p.

https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Poslední úprava: Botek Marek (12.07.2023)
Studijní opory -

Armstrong, M., Taylor S. (2015) Řízení lidských zdrojů, vybrané kapitoly: https://books.google.cz/books?id=L6mTCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+lidsk%C3%BDch+zdroj%C5%AF&hl=cs&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20lidsk%C3%BDch%20zdroj%C5%AF&f=false

Ulrich, D. a kol. (2014) Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem: Šest kompetencí pro HR budoucnosti, vybrané kapitoly: https://books.google.cz/books?id=wNqeBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+lidsk%C3%BDch+zdroj%C5%AF&hl=cs&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20lidsk%C3%BDch%20zdroj%C5%AF&f=false

Poslední úprava: Botek Marek (10.12.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Aktivní účast na přednáškách

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus -

1. Personální řízení/řízení lidských zdrojů - vývoj názorů a koncepce; personální činnosti

2. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst

3. Získávání zaměstnanců

4. Výběr, přijímání a orientace zaměstnanců

5. Organizace práce a pracovní podmínky

6. BOZP

7. Hodnocení zaměstnanců

8. Řízení pracovního výkonu

9. Pracovní motivace

10. Odměňování zaměstnanců

11. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

12. Péče o zaměstnance

13. Komunikace se zaměstnanci

14. Práce s odcházejícími zaměstnanci

Poslední úprava: Botek Marek (12.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

1. Aktivní účast na přednáškách

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

Poslední úprava: Botek Marek (08.11.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 0
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 26
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha