PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Quality Management Systems - AM402017
Anglický název: Quality Management Systems
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Prokopec Vadym Ing. Ph.D.
Kaňa Antonín Ing. Ph.D.
Záměnnost : M402017, N402040
Z//Je záměnnost pro: M402017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (24.05.2019)
Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy a pochopit strukturu, postupy managementu jakosti, metrologie, normalizace, zkušebnictví, akreditace a certifikace v podmínkách analytické laboratoře.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (24.05.2019)

Studenti budou umět:

Odhadnout nejistoty výsledků různými postupy

Validovat měřicí postup

Sestrojit a používat regulační diagramy

Organizovat, plánovat a vyhodnocovat mezilaboratorní postupy

Napsat příručku kvality pro laboratoř

Orientovat se v různých sytémech jakosti

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (24.05.2019)

vše Z:

1. Quality in Chemical Measurements, Neidhardt B., Wegscheider W. Eds., Springer-Verlag Berlin 2001. ISBN 978-3-540-65994-5

2. KVALIMETRIE 13. Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Kolektiv autorů Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2003, ISBN 80-86322-01-7.

3. KVALIMETRIE 15. Použití informace o nejistotě k posuzování shody. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2008,ISBN 80-86322-03-3.

4. KVALIMETRIE 17. Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. Pomůcka k zajišťování kvality v chemických, biochemických a klinických laboratořích. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2010. ISBN 80-86322-05-X

5. KVALIMETRIE 18. Názvosloví analytického měření: Úvod k 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku. Jak vyhovět požadavkům ISO 17025 na verifikaci metod. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2013, ISBN 80-86322-06-8.

6. KVALIMETRIE 19. Stanovení nejistoty analytického měření. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.

7. KVALIMETRIE 20. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2015, ISBN 978-80-86322-00-1.

8. KVALIMETRIE 21. Referenční materiály v chemické analýze. Nastavení a používání cílové nejistoty měření. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2016, ISBN 978-80-86322-09-4.

9. KVALIMETRIE 22.Průvodce kvalitou v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2017, ISBN 978-80-86322-10-0.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (24.05.2019)

www.eurachem.cz/metodicke-listy.php

www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (24.05.2019)

1. Koncepce, principy a nástroje managementu jakosti v analytické laboratoři

2. Národní a mezinárodní standardizace, zkoušení a certifikace výrobků, odpovědnost za výrobek

3. Systémy managementu jakosti - ISO 9000+, ISO 17025, ISO 15189, akreditace, OECD Správná laboratorní praxe - jejich hlavní rysy, porovnání a uplatnění v analytické laboratoři

4. Český akreditační systém, zařazení do mezinárodního rámce, postup při akreditaci

5. Příručka jakosti, principy řízené dokumentace

6. Validace analytických postupů

7. Metrologie v chemii, legální metrologie, metrologická návaznost

8. Referenční materiály, jejich použití a příprava, databáze COMAR

9. Nejistoty měření, porovnání s limitními hodnotami

10. Způsoby odhadu nejistot měření u analytických stanovení

11. Řízení jakosti, statistická regulace, regulační diagramy

12. Mezilaboratorní studie, zkoušení způsobilosti, externí hodnocení kvality

13. Analytická instrumentace, validace, kvalifikace, validace softwaru

14. Úloha mezinárodních organizací v oblasti kvality analytických měření

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (24.05.2019)

Analyticka chemometrika

studijní materiály budou umístěny na \\pyr\scratch

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (24.05.2019)

zavěrečný test >50%

 
VŠCHT Praha