PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioengineering Methods - AM409010
Anglický název: Bioengineering Methods
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M409010, N409057, S409057
Je záměnnost pro: M409010
Anotace -
Předmět vychází z chemicko-inženýrských znalostí studenta a zprostředkuje jejich aplikaci v oblasti bioinženýrství. Základní principy a postupy zahrnující bilance hmoty a energie, transportní procesy a reakční kinetiku jsou syntetizovány za účelem kvantitativního popisu procesů používaných v biotechnologiích. Zvláštní zřetel je brán na reakčně-transportní procesy v enzymových reaktorech a reaktorech s živými kulturami mikroorganismů.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aplikovat kvantitativní postupy chemického inženýrství na biosysémy

Navrhnout základní typy enzymových reaktorů a bioreaktorů

Navrhnout vhodné jednotkové operace pro úpravu vstupů a výstupů bioreaktoru

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Literatura -

Z: Shuler M. L. , Kargi F., DeLisa M., Bioprocess Engineering: Basic Concepts, 3rd Edition, Prentice Hall 2017, ISBN-13: 9780132901451

D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles - 2nd Edition, Academic press 2012, ISBN: 9780122208515, 9780080917702

D: D Villadsen J., Lee S.Y., Nielsen J., Stephanopoulos G. (eds.), Fundamental Bioengineering, Wiley-Blackwell, 2016, ISBN: 978-3527336746.

Poslední úprava: Schreiber Igor (12.11.2018)
Studijní opory -

přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ústavu (www.vscht.cz/uchi)

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Enzymová katalýza, termodynamika enz. reakcí, limitní případy.

2. Enzymové reaktory, matematické modely a jejich analýza.

3. Heterogenní enzymové biokatalyzátory. Popis transportních jevů.

4. Faktor účinnosti, Damköhlerovo kritérium, analýza heterog. enzym. systémů.

5. Růst mikrobiálních buněk, stechiometrie, látkové a energetické bilance.

6. Popis růstu buněk ve vsádkových systémech.

7. Popis růstu buněk v kontinuálních systémech.

8. Strukturované vs nestrukturované modely růstu

9. Konstrukce a chod vybraných typů fermentorů.

10. Míchání a vzdušnění v kultivačních zařízeních.

11. Smíšené mikrobiální kultury v přírodě a průmyslu, popis vzájemných vztahů populací.

12. Matematický popis, analýza a modelování smíšených kultur.

13. Provozní podmínky, zvětšování měřítka.

14. Metabolické inženýrství, analýza metabolických sítí.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I a II

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student musí absolvovat dva testy během semestru (minimum 25 bodů z 50 z obou testů).

Poslední úprava: Schreiber Igor (30.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha