PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Special Enzymology - AP320004
Anglický název: Special Enzymology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/~spiwokv/enzymologie/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P320004
Anotace -
Předmět je zaměřen na kinetiku a mechanismy reakcí katalyzovaných enzymy, termodynamický popis interakce enzymů s inhibitory a dalšími látkami, použití analytických a biofyzikálních metod pro stanovení aktivit enzymů, studium jejich struktury a mechanismů jejich působení. Tématem budou také postupy vedoucí ke změnám vlastností enzymů metodami proteinového inženýrství a možnosti získávání enzymů genovými technologiemi. Budou popsány vlastnosti vybraných enzymů používaných v průmyslových technologiích. Bude též věnována pozornost enzymům využívaným v molekulární biologii. Studenti se v další části kurzu individuálně zaměří na zpracování vybraného typu enzymů, jejich strukturu, mechanismus působení, funkci a využití. Výběr témat bude buď v souladu s tématem disertační práce, nebo s ohledem na aktuální stav výzkumu v této oblasti. Své poznatky představí v rámci kurzu formou presentace.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou po absolvování předmětu rozumět mechanismu působení enzymů, kinetice enzymových reakcí a regulaci enzymové aktivity. Získají znalosti o vlastnostech technologicky významných enzymů a možnostech cíleného získávání nových enzymů. Studenti budou umět navrhovat a používat pokročilé metody pro charakterizaci a využití enzymů v biochemickém výzkumu, vývoji léčiv, v potravinářských a nepotravinářských technologiích a genovém inženýrství.

Poslední úprava: Valentová Olga (01.08.2018)
Literatura -

D:A.G. Marangoni (Ed.): Enzyme Kinetics. John Wiley & Sons, Inc. 2003, ISBN: 9780471159858 (printed), 9780471267294 (online)

D:H. Bisswanger: Enzyme Kinetics. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, ISBN: 9783527303434 (printed), 9783527601752 (online)

D:R.J. Whitehurst, M. van Oort: Enzymes in Food Technology, Blackwell Publishing Ltd, 2010, ISBN: 9781405183666 (printed), 9781444309935 (online)

D:J. Polaina, A.P. MacCabe: Industrial Enzymes : Structure, Function and Applications, Springer Dordrecht NLD, 2007, ISBN: 9789048173549 (printed), 9781402053771 (online)

D:J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen, D.W.S. Wong, Handbook of Food Enzymology, CRC Press 2002 ISBN: 9780824706869 (printed), 9780203910450, (online)

D: W.Aehle: Enzymes in Industry, Wiley-VCH 2004 ISBN 9783527295920 (printed) 9783527602131 (online)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/spiwokv/enzymologie/

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=ae

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

Náplň předmětu je rozdělena do tří bloků. V prvním bloku bude věnována pozornost základním charakteristikám enzymů, tedy a) detailnímu rozboru enzymové kinetiky jedno- a více substrátových reakcí, b) inhibici enzymů a c) stanovení aktivity enzymů s využitím spektrofotometrických, separačních, elektrochemických a dalších metod. V druhém bloku budou studenti seznámeni se a) mechanismy enzymových reakcí a metodami jejich studia a b) způsoby regulace enzymové aktivity v buňkách na úrovni molekul enzymů, tj. nekovalentními interakcemi a kovalentními modifikacemi enzymů. Třetí blok bude věnován možnostem využití enzymů s ohledem na a) vývoj nových enzymů metodami enzymového inženýrství, metodami řízené evoluce a racionálními metodami, metagenomickými přístupy atd. b) zdroje a produkci technologicky významných enzymů c) charakterizaci enzymů využívaných v technologiích a medicíně a d) charakterizaci enzymů využívaných při manipulaci s genetickým materiálem.

Poslední úprava: Valentová Olga (01.08.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná a ústní zkouška, přednesení presentace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
 
VŠCHT Praha