PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Research Trends in Biochemistry and Microbiology - AP320008
Anglický název: Research Trends in Biochemistry and Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P320008
Anotace -
Interaktivní přednáškový kurz zaměřený na současné výzkumné trendy, nové, zásadní objevy a uplatňované experimentální strategie v oblastech biochemického a mikrobiologického výzkumu. Předmět je koncipován jako samostatné přednášky na témata inspirovaná recentními publikacemi ve významných periodicích, které následuje moderovaná diskuse. Konkrétní témata přednášek se zpravidla meziročně neopakují, vyučující je volí dle pokroku v příslušných vědeckých oblastech. Přednášky připravují a přednesou studenti pod vedením vyučujících; vybraná témata budou přednesena pozvanými odborníky. Na úvodní přednášce jsou studenti seznámeni s plánem témat přednášek, který však může být v průběhu věcné diskuse změněn na základě návrhu studentů a je domluven rozvrh předmětu (rozložení v semestru nebo blok formou ´minikonference´).
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student ve vybraných oblastech získá aktuální přehled o nejnovějších poznatcích, metodických přístupech, trendech a souvislostech v mikrobiologických a biochemických vědách.

Studenti získají kompetence v oblasti kritického hodnocení významu dosaženého stupně poznání v kontextu publikovaných výsledků a posuzování dalších badatelských výzev a směřování oborů. Přínosem studentům bude i posílení jejich presentačních dovedností.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Literatura -

Přehledové a původní vědecké práce v periodicích z portfolia Nature Research (Nature, Nature Methods a další), AAAS (Science a další) a dalších prestižních periodik z oblasti mikrobiologických, biochemických a úzce souvisejících věd.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní opory -

Kapitoly v knihách dostupných na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/browse/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Metody výuky -

Přednášky na téma zpracované studenty, přednášky zvaných odborníků, odborná rozprava, samostudium.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

Konkrétní prezentovaná a diskutovaná témata budou zaměřena na pokroky v poznání a metodických přístupech zejména v oblastech studia buněčné a molekulární biologie bakterií, archeí, hub, rostlin a člověka, mikrobiomů a (meta)genomiky, mezibuněčné komunikace a signalizace, populační dynamiky, extremofilních organismů, rostlinných a živočišných pathogenů a virů a vztahu hostitel-pathogen/virus, evoluce organismů, moderních terapií a diagnostiky, imunologie, produkce a biokonverze významných látek, klimatických změn a vlivů znečištění životního prostředí.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace formou přednášky na zadané téma, ústní zkouška (součástí je obhajoba odborné eseje na zpracovávané téma vlastní přednášky).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
 
VŠCHT Praha