PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu - P320008
Anglický název: Research Trends in Biochemistry and Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320008
Anotace -
Interaktivní přednáškový kurz zaměřený na současné výzkumné trendy, nové, zásadní objevy a uplatňované experimentální strategie v oblastech biochemického a mikrobiologického výzkumu. Předmět je koncipován jako samostatné přednášky na témata inspirovaná recentními publikacemi ve významných periodicích, které následuje moderovaná diskuse. Konkrétní témata přednášek se zpravidla meziročně neopakují, vyučující je volí dle pokroku v příslušných vědeckých oblastech. Přednášky připravují a přednesou studenti pod vedením vyučujících; vybraná témata budou přednesena pozvanými odborníky. Na úvodní přednášce jsou studenti seznámeni s plánem témat přednášek, který však může být v průběhu věcné diskuse změněn na základě návrhu studentů a je domluven rozvrh předmětu (rozložení v semestru nebo blok formou ´minikonference´).
Poslední úprava: Kotrba Pavel (11.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student ve vybraných oblastech získá aktuální přehled o nejnovějších poznatcích, metodických přístupech, trendech a souvislostech v mikrobiologických a biochemických vědách.

Studenti získají kompetence v oblasti kritického hodnocení významu dosaženého stupně poznání v kontextu publikovaných výsledků a posuzování dalších badatelských výzev a směřování oborů. Přínosem studentům bude i posílení jejich presentačních dovedností.

Poslední úprava: Kotrba Pavel (11.05.2018)
Literatura -

Přehledové a původní vědecké práce v periodicích z portfolia Nature Research (Nature, Nature Methods a další), AAAS (Science a další) a dalších prestižních periodik z oblasti mikrobiologických, biochemických a úzce souvisejících věd.

Poslední úprava: Kotrba Pavel (26.04.2018)
Studijní opory -

Kapitoly v knihách dostupných na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/browse/

Poslední úprava: Kotrba Pavel (26.04.2018)
Metody výuky -

Přednášky na téma zpracované studenty, přednášky zvaných odborníků, odborná rozprava, samostudium.

Poslední úprava: Kotrba Pavel (11.05.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Kotrba Pavel (26.04.2018)
Sylabus -

Konkrétní prezentovaná a diskutovaná témata budou zaměřena na pokroky v poznání a metodických přístupech zejména v oblastech studia buněčné a molekulární biologie bakterií, archeí, hub, rostlin a člověka, mikrobiomů a (meta)genomiky, mezibuněčné komunikace a signalizace, populační dynamiky, extremofilních organismů, rostlinných a živočišných pathogenů a virů a vztahu hostitel-pathogen/virus, evoluce organismů, moderních terapií a diagnostiky, imunologie, produkce a biokonverze významných látek, klimatických změn a vlivů znečištění životního prostředí.

Poslední úprava: Kotrba Pavel (27.04.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Kotrba Pavel (26.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Kotrba Pavel (26.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace formou přednášky na zadané téma, ústní zkouška (součástí je obhajoba odborné eseje na zpracovávané téma vlastní přednášky).

Poslední úprava: Kotrba Pavel (27.04.2018)
 
VŠCHT Praha