PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu - P320008
Anglický název: Research Trends in Biochemistry and Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320008
Anotace -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (11.05.2018)
Interaktivní přednáškový kurz zaměřený na současné výzkumné trendy, nové, zásadní objevy a uplatňované experimentální strategie v oblastech biochemického a mikrobiologického výzkumu. Předmět je koncipován jako samostatné přednášky na témata inspirovaná recentními publikacemi ve významných periodicích, které následuje moderovaná diskuse. Konkrétní témata přednášek se zpravidla meziročně neopakují, vyučující je volí dle pokroku v příslušných vědeckých oblastech. Přednášky připravují a přednesou studenti pod vedením vyučujících; vybraná témata budou přednesena pozvanými odborníky. Na úvodní přednášce jsou studenti seznámeni s plánem témat přednášek, který však může být v průběhu věcné diskuse změněn na základě návrhu studentů a je domluven rozvrh předmětu (rozložení v semestru nebo blok formou ´minikonference´).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (11.05.2018)

Student ve vybraných oblastech získá aktuální přehled o nejnovějších poznatcích, metodických přístupech, trendech a souvislostech v mikrobiologických a biochemických vědách.

Studenti získají kompetence v oblasti kritického hodnocení významu dosaženého stupně poznání v kontextu publikovaných výsledků a posuzování dalších badatelských výzev a směřování oborů. Přínosem studentům bude i posílení jejich presentačních dovedností.

Literatura -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Přehledové a původní vědecké práce v periodicích z portfolia Nature Research (Nature, Nature Methods a další), AAAS (Science a další) a dalších prestižních periodik z oblasti mikrobiologických, biochemických a úzce souvisejících věd.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Kapitoly v knihách dostupných na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/browse/

Metody výuky -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (11.05.2018)

Přednášky na téma zpracované studenty, přednášky zvaných odborníků, odborná rozprava, samostudium.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Konkrétní prezentovaná a diskutovaná témata budou zaměřena na pokroky v poznání a metodických přístupech zejména v oblastech studia buněčné a molekulární biologie bakterií, archeí, hub, rostlin a člověka, mikrobiomů a (meta)genomiky, mezibuněčné komunikace a signalizace, populační dynamiky, extremofilních organismů, rostlinných a živočišných pathogenů a virů a vztahu hostitel-pathogen/virus, evoluce organismů, moderních terapií a diagnostiky, imunologie, produkce a biokonverze významných látek, klimatických změn a vlivů znečištění životního prostředí.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Prezentace formou přednášky na zadané téma, ústní zkouška (součástí je obhajoba odborné eseje na zpracovávané téma vlastní přednášky).

 
VŠCHT Praha