PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimental Identification - AP445012
Anglický název: Experimental Identification
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445021, P445012
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Cílem předmětu je seznámit se s běžnými obecně platnými principy identifikace systémů analogových i diskrétních
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět

  • pracovat s běžnými identifikačními metodami,
  • pracovat s jejich programovou implementací,
  • hodnotit jejich efektivitu.
  • V rámci předmětu absolvují komplexní úlohu (od naměření dat po získání modelu).
  • používat rozhraní pro identifikaci modelů v prostředí MATLAB.
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z:Tangirala A.K., Principles of System Identification:Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 2015, ISBN 978-1-4398-9602-0

Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Montanex a.s.,Ostrava,1999,80722250302

D:Šimandl M.,Identifikace systémů a filtrace, Vydavatelství ZČU, Plzeň,1997,8070821701

D:Ljung L.,Systém Identification. Theory for the User,Prentice Hall PTR,N.J.,1999,0136566952

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

interní materiály

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

přednášky, konzultace, projekty

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Experimentální identifikace - základní schema, identifikace v širokém a úzkém smyslu

2. Výběr struktury operátoru modelu dynamiky procesů

3. Signály a jejich vlastnosti, diskretizace signálů. Vstupní testovací signály, jejich volba

4. Kritéria adekvátnosti modelu a procesu, metoda nejmenších čtverců (MNČ) a její modifikace

5. Klasifikace metod identifikace, deterministické metody v časové a frekvenční oblasti

6. Identifikace dynamických soustav z přechodových charakteristik - projekt I

7. Metoda Strejcova, Broidova, postupné integrace - prokjekt II

8. Identifikace systémů ve frekvenční oblasti, metoda Kardašov-Karnjušinova

9. Statistické metody identifikace, korelační,spektrální analýza, metody statistické dynamiky

10. Stochastické modely diskrétního typu, modely šumu, popis driftu

11. Volba metody pro odhad parametrů diskrétního modelu, MNČ - obyčejná a vážená

12. Zobecněná, rozšířená, opakovaná MNČ, metoda maximální věrohodnosti

13. Numerické řešení MNČ, rekurzivní metody, robustní identifikace, bootstrap, jackknife - projekt III

14. Komplexní úloha

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
  • odevzdání projektů
  • ústní zkouška
 
VŠCHT Praha