PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimentální identifikace - P445012
Anglický název: Experimental Identification
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445021
Je záměnnost pro: AP445012
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Cílem předmětu je seznámit se s běžnými obecně platnými principy identifikace systémů analogových i diskrétních
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)

Studenti budou umět

  • pracovat s běžnými identifikačními metodami,
  • pracovat s jejich programovou implementací,
  • hodnotit jejich efektivitu.
  • V rámci předmětu absolvují komplexní úlohu (od naměření dat po získání modelu).
  • používat rozhraní pro identifikaci modelů v prostředí MATLAB.
Literatura -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (04.09.2018)

Z:Tangirala A.K., Principles of System Identification:Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 2015, ISBN 978-1-4398-9602-0

Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Montanex a.s.,Ostrava,1999,80722250302

D:Šimandl M.,Identifikace systémů a filtrace, Vydavatelství ZČU, Plzeň,1997,8070821701

D:Ljung L.,Systém Identification. Theory for the User,Prentice Hall PTR,N.J.,1999,0136566952

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)

interní materiály

Metody výuky -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

přednášky, konzultace, projekty

Sylabus -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (06.09.2019)

1. Experimentální identifikace - základní schéma, identifikace v širokém a úzkém smyslu

2. Výběr struktury operátoru modelu dynamiky procesů

3. Signály a jejich vlastnosti, diskretizace signálů. Vstupní testovací signály, jejich volba - projekt I (GUI pro simulaci výstupů deterministických soustav s daným vstupním signálem, úrovní šumu, řádem soustavy)

4. Kritéria adekvátnosti modelu a procesu, metoda nejmenších čtverců (MNČ) a její modifikace. Volba metody pro odhad parametrů diskrétního modelu, MNČ - obyčejná a vážená

5. Klasifikace metod identifikace, deterministické metody v časové a frekvenční oblasti

6. Identifikace dynamických soustav z přechodových charakteristik - projekt II

7. Metoda Strejcova, Broidova, postupné integrace - projekt III

8. Parametrizace impulsní charakteristiky - projekt IV

9. Identifikace systémů ve frekvenční oblasti, metoda Kardašov-Karnjušinova

10. Statistické metody identifikace, korelační, spektrální analýza, metody statistické dynamiky

11. Stochastické modely diskrétního typu, modely šumu, popis driftu

12. Zobecněná, rozšířená, opakovaná MNČ, metoda maximální věrohodnosti

13. Numerické řešení MNČ, rekurzivní metody, robustní identifikace, bootstrap, jackknife - projekt V

14. Vyhodnocení projektů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.06.2018)
  • odevzdání projektů
  • ústní zkouška
 
VŠCHT Praha