PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie životního prostředí - B108003
Anglický název: Chemistry of the Environment
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N108013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Předmět je zaměřen na popis chemických dějů probíhajících ve třech základních složkách prostředí - atmosféře, hydrosféře a geosféře. Charakterizuje významné trasportní mechanismy v systému atmosféra - podzemní a povrchová voda - horninové prostředí (půdní profil). Zabývá se studiem základních forem majoritních i minoritních prvků v prostředí, jejich chemismem a stabilitou v závislosti na pH a redox podmínkách. Pro kontaminující látky je významná jejich schopnost akumulace a odbourávání v přirozených systémech; popis těchto dějů je základem pro kvalifikovaný odhad krátkodobých a dlouhodobých ekologických rizik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Studenti budou umět:

Rozpoznat a popsat základní chemické děje probíhající v atmosféře, hydrosféře a geosféře.

Charakterizovat rozdíly v chemismu jednotlivých složek prostředí.

Identifikovat přírodní a antropogenní zdroje znečištění a odhadnout jejich negativní dopad na životní prostředí.

Navrhnout účinný dekontaminanční postup na základě znalosti chemického chování a stability dané látky vzhledem ke složce prostředí (ovzduší, podzemní a povrchová voda, půda).

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Z:Pulford I., Flowers H., Environmental Chemistry at a Glance, Blackwell Publishing, Ltd., 2006,1405135328

Z:Skřivan P., Vach M., Úvod do chemie prostředí (učební text), Inst. aplik. ekologie VŠZ, GÚ AVČR, 1995,8021301224

D:van Loon G.W., Duffy S.J., Environmental Chemistry - a global perspective, Oxford University Press, UK, 2000, 0198564406

D:Bartovská L., Šišková M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1999, 8070803371

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

přednášky k předmětu - disk S:\BD-ChZP

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

ústní prezentace projektu na dané téma

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Úvod do problematiky - globální perspektivy, složky životního prostředí, antropogenní vlivy

2. Zemská atmosféra - atmosférické zóny

3. Stratosféra - chemie ozónu

4. Chemie troposféry - smog, srážky, atmosférický aerosol

5. Antropogenní znečištění atmosféry, vývoj klimatu

6. Hydrosféra - fyzikálně-chemické vlastnosti vody, rozložení látek ve vodných systémech

7. Plyny a organické látky ve vodě, mikroorganismy

8. Kovy ve vodných systémech

9. Povrchové jevy, chemie koloidů

10. Znečištění vod a jejich regenerace

11. Geologické podloží a pedosféra

12. Chemismus půdy

13. Chemie pevných odpadů a organických pesticidů

14. Prognózy změn ve vývoji životního prostředí, situace v Evropě

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I, Toxikologie a ekologie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Uspěšné složení ústní zkoušky

Obhajoba individuálního projektu v daném termínu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1.1 30
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 55
4 / 4 107 / 112
 
VŠCHT Praha