PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemie životního prostředí - N108013
Anglický název: Chemistry of the Environment
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B108003
Pro druh:  
Garant: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB108003, B108003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)
Předmět je zaměřen na popis chemických dějů probíhajících ve třech základních složkách prostředí - atmosféře, hydrosféře a geosféře. Charakterizuje významné trasportní mechanismy v systému atmosféra - podzemní a povrchová voda - horninové prostředí (půdní profil). Zabývá se studiem základních forem majoritních i minoritních prvků v prostředí, jejich chemismem a stabilitou v závislosti na pH a redox podmínkách. Pro kontaminující látky je významná jejich schopnost akumulace a odbourávání v přirozených systémech; popis těchto dějů je základem pro kvalifikovaný odhad krátkodobých a dlouhodobých ekologických rizik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozpoznat a popsat základní chemické děje probíhající v atmosféře, hydrosféře a geosféře.

Charakterizovat rozdíly v chemismu jednotlivých složek prostředí.

Identifikovat přírodní a antropogenní zdroje znečištění a odhadnout jejich negativní dopad na životní prostředí.

Navrhnout účinný dekontaminanční postup na základě znalosti chemického chování a stability dané látky vzhledem ke složce prostředí (ovzduší, podzemní a povrchová voda, půda).

Literatura -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

Z:Pulford I., Flowers H., Environmental Chemistry at a Glance, Blackwell Publishing, Ltd., 2006,1405135328

Z:Skřivan P., Vach M., Úvod do chemie prostředí (učební text), Inst. aplik. ekologie VŠZ, GÚ AVČR, 1995,8021301224

D:van Loon G.W., Duffy S.J., Environmental Chemistry - a global perspective, Oxford University Press, UK, 2000, 0198564406

D:Bartovská L., Šišková M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1999, 8070803371

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)

přednášky k předmětu - disk S:\BD-ChZP

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

ústní prezentace projektu na dané téma

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

1. Úvod do problematiky - globální perspektivy, složky životního prostředí, antropogenní vlivy

2. Zemská atmosféra - atmosférické zóny

3. Stratosféra - chemie ozónu

4. Chemie troposféry - smog, srážky, atmosférický aerosol

5. Antropogenní znečištění atmosféry, vývoj klimatu

6. Hydrosféra - fyzikálně-chemické vlastnosti vody, rozložení látek ve vodných systémech

7. Plyny a organické látky ve vodě, mikroorganismy

8. Kovy ve vodných systémech

9. Povrchové jevy, chemie koloidů

10. Znečištění vod a jejich regenerace

11. Geologické podloží a pedosféra

12. Chemismus půdy

13. Chemie pevných odpadů a organických pesticidů

14. Prognózy změn ve vývoji životního prostředí, situace v Evropě

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (06.11.2012)

Obecná a anorganická chemie I, Toxikologie a ekologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 25
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha