PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie a fyzika pevných léčiv - B108005
Anglický název: Chemistry and Physics of Solid Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc.
Záměnnost : N108022
Anotace -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)
Předmět je zaměřen na získání znalostí z chemie a fyziky pevných farmaceutických substancí. Důraz je kladen na studium struktury a z ní vyplývajících makroskopických vlastností, důležitých pro farmaceutické aplikace (především rychlost rozpouštění substancí).Podrobně je probírán důležitý fenomén polymorfismu farmaceutických substancí a pevné farmaceutické fáze důležité pro formulaci léčiv (anhydráty, soli, hydráty, kokrystaly). Pozornost je věnována finální krystalizaci substancí a jejich rozpouštění a absorpci v organismu. Technologicky je důležitá i partie o velikosti a tvaru částic a o mikrostruktuře pevných lékových forem. Neméně významný je i výklad stability a degradace farmaceutických substancí a otázek spojených s patentováním a ochranou duševcního vlastnictví.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)

Studenti budou umět:

korelovat poznatky z vnitří struktury farmaceutických substancí a výsledné vlastnosti farmaceutických fází

aplikovat fenomén polymorfismu na složité polymorní systémy a transformace v nich probíhající

orientovat se v pevných formách farmaceutických substancí (anhydráty, hydráty, soli, kokrystaly a amorfy) použitelných pro formulace

odhadnout možné degradační procesy, které se odehrávají v pevných API při výrobě a při skladování

Literatura -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)

B. Kratochvíl, L. Seilerová, V. Sládková, M. Šimek: Chemie a fyzika pevných léčiv. skripta. VŠCHT Praha 2014.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)

přednášky k předmětu: http://tresen.vscht.cz/min/eso

Sylabus -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)

1. Kriteria výběru API pro pevné lékové formy

2. Krystalová struktura

3. Molekulární krystal

4. Krystalizace

5. Rozpustnost a rozpouštění

6. Tvar a velikost částic

7. Polymorfismus

7. Anhydráty, hydráty, soli, kokrystaly

8. Amorfní a semikrystalické formy

9. Fyzikální (polymorfní) přeměny, příklady

10.Chemické degradace v pevné fázi

11.Oxidace, hydrolýza, dehydratace, dehalogenace, dekarboxylace, deamidace, denitrogenace

12.Fotodegradace, polymerace

13.Ccyklizace, epimerizace,isomerizace, hygroskopicita

14.Patenty a ochrana duševního vlasnictví

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (13.02.2018)

Organická chemie I, II

Základy farmakologie

 
VŠCHT Praha