PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie a fyzika pevných léčiv - N108022
Anglický název: Chemistry and Physics of Solid Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B108005
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc.
Je záměnnost pro: B108005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (13.02.2018)
Předmět je zaměřen na získání znalostí z chemie a fyziky pevných farmaceutických substancí. Důraz je kladen na studium vnitřní struktury substancí (molekulové a krystalové) a z ní vyplývajících makroskopických vlastností (rozpustnost, rychlost rozpouštění, stabilita, degradace). Podrobně je probírán fenomén polymorfismu farmaceutických substancí a procesy krystalizace a rozpouštění. Pozornost je věnována chemickým a fyzikálním typům farmaceutických substancí (anhydráty, soli, hydráty, kokrystaly) a jejich krystalickým a amorfním formám. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na degradační produkty vznikající ve farmaceutických substancích při výrobě a během skladování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (13.02.2018)

Studenti získají znalosti o:

vnitřní struktuře farmaceutických substancí (krystalové a molekulové)

naučí se orientovat v procesech krystalizace a rozpouštění farmaceutických substancí

budou umět aplikovat a kategorizovat fenomén polymorfismu ve farmacii

vyznat se v pevných formách farmaceutických substancí (anhydráty, hydráty, soli, kokrystaly a amorfy)

odhadnout možné degradační procesy, které se odehrávají v pevných farmaceutických substancích

Literatura -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (13.02.2018)

Kratochvíl B., Seilerová L., Sládková V., Šimek M.: Chemie fyzika pevných léčiv. Skriptum. VŠCHT Praha 2014.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (13.02.2018)

přednášky k předmětu: https://uchpel.vscht.cz/studium/studijni_materialy

Sylabus -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (13.02.2018)

1. Kriteria výběru API pro pevné lékové formy

2. Krystalová struktura

3. Molekulární krystal

4. Krystalizace

5. Rozpustnost a rozpouštění

6. Tvar a velikost částic

7. Polymorfismus

7. Anhydráty, hydráty, soli, kokrystaly

8. Amorfní a semikrystalické formy

9. Fyzikální (polymorfní) přeměny, příklady

10.Chemické degradace v pevné fázi

11.Oxidace, hydrolýza, dehydratace, dehalogenace, dekarboxylace, deamidace, denitrogenace

12.Fotodegradace

13.Polymerace, cyklizace, epimerizace,isomerizace

14.Hygroskopicita

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (13.02.2018)

Organická chemie I, II

Základy farmakologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha