PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrství biologických procesů - B409009
Anglický název: Biological Process Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB409009, N409012
Je záměnnost pro: AB409009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět podává studentům základní přehled o kvantitativním chemicko-inženýrském popisu procesů, které probíhají při enzymové katalýze a v bioreaktorech. Jsou k tomu využívány principy a metody chemického inženýrství, zejména bilancování hmotnosti a energie s využitím rychlostních vztahů pro přenos hmoty i pro vlastní biochemickou či biologickou přeměnu. Student bude obeznámen zejména s enzymovými procesy a bioprocesy, ale také s výčtem jednotkových operací, které jsou využívany k předzpracování vstupů a zpracování výstupů z bioreaktoru.
Poslední úprava: Hasal Pavel (01.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

  • Aplikovat chemicko-inženýrskou metodiku na biologické procesy, tj. aplikovat bilanční a kinetický popis.
  • Popsat kinetiku biochemických reakcí, růstu biomasy a tvorby buněčných produktů.
  • Kvantitativně popsat a navrhnout jednoduché bioreaktory - vsádkový promíchávaný reaktor a kontinmuální chemostat
Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Literatura -

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5

D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, 1995, New York, 9780122208553

Poslední úprava: Hasal Pavel (01.02.2018)
Studijní opory -

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ústavu (www.vscht.cz/uchi)

Poslední úprava: Hasal Pavel (01.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod do studia.Inženýrský a biologický přístup k řešení problémů (výroba penicilinu).

2. Základní poznatky z buněčné biologie.

3. Enzymy: klasifikace, molekulární struktura, obecné charakteristiky a vlastnosti enzymů.

4. Enzymová kinetika, kinetické modely, určování kinetických parametrů.

5. Imobilizace enzymů, používané techniky a metody.

6. Transportní procesy v systémech s imobilizovanými enzymy. Průmyslová výroba enzymů, aplikace enzymů.

7. Modelování kinetiky mikrobiálního růstu a produkce metabolitů, stechiometrie.

8. Vliv kultivačních podmínek na kinetiku růstu mikrobiálních buněk.

9. Buněčný růst a produkce metabolitů ve vsádkových kulturách.

10. Buněčný růst a produkce metabolitů v kontinuálních kulturách.

11. Fermentory, výběr kultivační metody, vsádkový a průtočný bioreaktor.

12. Modelování bioreaktorů. Přenos kyslíku mezi plynnou a kapalnou fází.

13. Výběr bioreaktoru, zvětšování měřítka, provoz a řízení bioreaktorů.

14. Aerace, sterilizace.

Poslední úprava: Schreiber Igor (07.06.2023)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Hasal Pavel (01.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha