PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Inženýrství biologických procesů - N409012
Anglický název: Biological Process Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B409009, AB409009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (19.11.2012)
Předmět umožní studentům získat základní přehled o kvantitativním popisu procesů, které probíhají při enzymové katalýze a v bioreaktorech. K tomu jsou využívány principy a metody chemického inženýrství, zejména bilance hmoty a energie s využitím rychlostních vztahů pro přenos hmoty i pro vlastní biochemickou/biologickou přeměnu. Student bude obeznámen zejména s enzymovými procesy a bioprocesy, ale také s výčtem jednotkových operací, které jsou využívany k předzpracování vstupů a zpracování výstupů z reaktoru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Student bude umět:

Aplikovat chemicko-inženýrskou metodiku na biologické procesy

Popsat kinetiku růstu biomasy a tvorby produktů

Kvantitativně popsat a navrhnout jednoduchy biorekator - chemostat

Literatura -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (20.11.2012)

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5

D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, 1995, New York, 9780122208553

Studijní opory -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ústavu (www.vscht.cz/uchi)

Sylabus -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

1. Úvod do studia.Inženýrský a biologický přístup k řešení problémů (výroba penicilinu).

2. Základní poznatky z buněčné biologie.

3. Enzymy: klasifikace, molekulární struktura, obecné charakteristiky a vlastnosti enzymů.

4. Enzymová kinetika, kinetické modely, určování kinetických parametrů.

5. Imobilizace enzymů a mikrobiálních buněk, používané techniky a metody.

6. Transportní procesy v systémech s imobilizovanými enzymy. Průmyslová výroba enzymů, aplikace enzymů.

7. Modelování kinetiky mikrobiálního růstu a produkce metabolitů, stechiometrie.

8. Vliv kultivačních podmínek na kinetiku růstu mikrobiálních buněk.

9. Buněčný růst a produkce metabolitů ve vsádkových kulturách.

10. Buněčný růst a produkce metabolitů v kontinuálních kulturách.

11. Fermentory, výběr kultivační metody, vsádkový a průtočný bioreaktor.

12. Modelování fermentorů, imobilizované mikrobiální buňky, fermentace v pevné fázi. Přenos hmoty.

13. Výběr bioreaktoru, zvětšování měřítka, provoz a řízení bioreaktorů. Modelování bioreaktorů.

14. Aerace, sterilizace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (01.10.2013)

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 35
Ústní zkouška 35

 
VŠCHT Praha