PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemického inženýrství - B409018
Anglický název: Chemical Engineering Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 408 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Záměnnost : B409005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)
Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Studenti budou umět:

ovládat reálné chemicko-inženýrské aparáty v praxi,

základní principy regulace a měření základních fyzikálních veličin,

zpracovávat experimentální data a

interpretovat výsledky.

Literatura
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Písemné návody a video návody na laboratoře z CHI v elektronické verzi na https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113.

Studijní opory
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Písemné návody a video návody na laboratoře z CHI v elektronické verzi na https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113.

Sylabus
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Každá skupina studentů absolvuje šest z níže uvedených prací.

Tématické okruhy prací:

Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin potrubím a armaturami, Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Ztráty tlaku při proudění tekutiny výplní.

Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.

Tepelné procesy: Stanovení koeficientu prostupu tepla v deskovém nebo žebrovaném výměníku tepla.

Separační procesy: Filtrace, Usazování, Fluidace, Reverzní osmóza, Extrakce.

Reaktorové inženýrství: Vsádkový reaktor s enzymatickou reakcí.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Studenti se musí zúčastnit šesti laboratorních úloh, vypracovat z každé úlohy protokol a obhájit závěry na přezkoušení. Z každé práce práce dostanou studenti tři známky (zkoušení před prací, z protokolu, zkoušení po práci z protokolu a příslušné teorie) a žádná z nich nesmí "F". Konečná známka se určí jako aritmetický průměr z 18 známek.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Domácí příprava na výuku 33
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 33
Ústní zkouška 34

 
VŠCHT Praha