PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř měřicí a řídicí techniky - B444009
Anglický název: Measuring and Control Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Záměnnost : N444020
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (13.11.2018)
Předmět je zaměřen na procvičení praktických dovedností z oblasti měřicí a řídicí techniky používané v chemických a potravinářských podnicích současnosti. V průběhu semestru se studenti seznámí s problematikou měření a regulace technologických veličin jako jsou teplota, tlak, výška hladiny a průtok; dále pak s vlastnostmi a praktickým ovládáním regulátorů typu P, PI , PID; základy použití a praktickou aplikací analýzy obrazu – počítání a klasifikace živých i neživých objektů; základy logického řízení a programování jednoduchých programovatelných logických automatů – regulace teploty modelu reaktoru/bioreaktoru; aplikací termografie a bezdotykového měření teploty v oblasti chemických a biotechnologických výrob.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fitl Přemysl Ing. Ph.D. (13.11.2018)

Studenti budou umět:

Základní vlastnosti regulátorů typu P, PI, PID a možnosti jejich praktického použití při regulaci provozních veličin.

Vytvořit jednoduchý program pro programovatelný logický automat Siemens Logo!

Vyhodnotit obraz s pomocí nástrojů pro obrazovou analýzu ( automatizované vyhodnocování počtu a tvaru živých i neživých objektů).

Základní teorii a možnosti použití jednoduché termovizní techniky a bezdotykových teploměrů (měření teplotního profilu na desce, měření teploty modelu bioreaktoru)

Základní teorii a použitelnost senzorů plynných látek (měření koncentrace par methanu, ethanolu, oxidu uhličitého).

Literatura -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.10.2021)

Z:Návody na laboratorní úlohy jsou přístupné po přihlášení do e-learning.vscht.cz v sekci Laboratoř z měřicí a řídicí techniky.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.10.2021)

Návody na laboratorní úlohy jsou přístupné po přihlášení do e-learning.vscht.cz v sekci Laboratoř z měřicí a řídicí techniky.

Sylabus -
Poslední úprava: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.10.2021)

1. Úvod, bezpečnost práce, základy regulace.

2. Bezdotykové měření teploty (BMT)

3. Měření a regulace hladiny (40)

4. Automatizace obrazové analýzy – neživé objekty (OA1)

5. Automatizace obrazové analýzy – živé objekty (kvasinky, buňky) (OA2)

6. Spojení senzoru plynů s PC – senzory methanu, ethanolu, oxidu uhličitého (PS)

7. Měření a regulace tlaku, teploty (GT, GP)

8. Měření a regulace průtoku, hladiny (GF, GL)

9. Regulace teploty elektronickým regulátorem (EQ)

10. Řízení technologického procesu logickými obvody (H)

11. Bezdrátové senzory technologických veličin (BS)

12. Programování jednoduchého logického automatu Logo! (PLC) I

13. Programování jednoduchého logického automatu Logo! (PLC) II

14. Náhrady

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Absolvování všech laboratorních prací s hodnocením jednotlivých prací nejhůře klasifikačním stupněm E.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha