PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Zpracování obrazů I - B445008
Anglický název: Image Processing I
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445022, N445022A
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Metody obrazové analýzy a zpracování obrazů nacházejí využití v chemii, materiálovém inženýrství, ve vývoji nanomateriálů, ve forenzní analýze, biomedicíně a v mnoha dalších oblastech. Předmět podává základní informace o metodách používaných při řešení úloh obecně spjatých se zpracováním dat uložených ve formě obrazové informace. Věnuje se způsobům správné barevné reprezentace, metodám týkajících se segmentace obrazu, frekvenční analýzy a jejího využití, základním úlohám z oblasti rekonstrukce a klasifikace obrazu. Cílem předmětu je pochopení základních metod a možností jejich aplikace na reálné obrazy s ohledem na extrakci žádané informace z obrazu. Praktické příklady probíhají s využitím systému Matlab jako kompromisního nástroje mezi úzce specializovanými softwarovými produkty pro obrazovou analýzu a obecným programátorským prostředím.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Studenti budou umět:

Správně ukládat obrazová data a vhodně používat barevné modely a způsoby reprezentace obrazu s ohledem na jejich další zpracování

Realizovat základní úlohy z oblasti obrazové analýzy

Aplikovat základní segmentační metody

Využívat nástrojů frekvenční analýzy pro potlačení rušivých složek a rekonstrukci obrazů

Posoudit možnosti obrazové analýzy s cílem extrakce žádané informace z obrazové informace

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Z:Barrett H., Myers K., Foundations of Image Science,Wiley,New Jersey,2004,0471153001

D:Burger W.,Burge M., Digital Image Processing,Springer,Hagengerg,2008,9781846283796

D:Gonzales R.,Woods R.,Digital Image Processing,Prentice Hall,New Jersey,2008,9780135052679

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je podmíněn aktivní účastí na cvičeních.

Hodnocení zkoušky závisí na hodnocení ústní části a na hodnocení dvou projektů v průběhu semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

1. Základní principy reprezentace rastrového obrazu. Pořízení rastrového obrazu a související problémy

2. Barevné modely. Palety, redukce barev, rozptylování a polotónování

3. Přehled nejdůležitějších rastrových grafických formátů, metody komprese obrazových dat

4. Míchání obrazů, využití binárních obrazů

5. Histogram a jeho úpravy, kontrast a jas, gama korekce

6. Základní segmentační metody

7. Geometrické transformace obrazu, interpolace v obrazu

8. Registrace obrazů, warping, morphing

9. Funkcionální transformace obrazu a jejich využití

10. Metody filtrace obrazu, potlačení šumu

11. Detekce hran a jejich aplikace

12. Ostření v prostorové a frekvenční oblasti

13. Matematická morfologie obrazu

14. Samostatné projekty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Aplikace výpočetní techniky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je podmíněn aktivní účastí na cvičeních.

Hodnocení zkoušky závisí na hodnocení ústní části a na hodnocení dvou projektů v průběhu semestru.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,3 35
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 139 / 140
 
VŠCHT Praha