PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do programování a algoritmů - B445014
Anglický název: Introduction to Programming
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445078
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na programování v prostředí klasického programovacího jazyka C#. Základ předmětu tvoří standardní programovací postupy a algoritmy, které se velmi často používají v informatice s důrazem na jejich dobrou znalost, jejich hodnocení z hlediska časové a paměťové náročnosti a možnosti jejich zrychlování. Součástí předmětu jsou techniky ošetřování chyb pomocí výjimek.
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

vytvářet vlastní programy,

ošetřovat chyby za běhu programu,

komunikaci s uživatelem,

základní algoritmy,

posoudit algoritmus z hlediska jeho časové a paměťové náročnosti.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Literatura -

Z: Knuth D. E.,Umění programování - Základní algoritmy, Computer Press 2008, ISBN: 978-80-251-2025-5

Z: Sharp J.,Microsoft Visual C# 2008 Krok za krokem, Computer Press 2008, ISBN: 978-80-251-2027-9

D: Mareš A., 1001 tipů a triků pro C# 2010, Computer Press 2011, ISBN: 978-80-251-3250-0

Poslední úprava: Finkeová Jana (08.02.2018)
Studijní opory -

interní výukové materiály

on-line tutoriály v češtině: https://www.itnetwork.cz/csharp

on-line tutoriály v angličtině: https://www.tutorialspoint.com/csharp/

Poslední úprava: Finkeová Jana (06.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

A. Vypracování, prezentace a obhájení dvou projektů.

B. Úspěšné složení závěrečného testu.

C. Zkouška.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Programování, programovací jazyky, historie.

2. Datové typy, reprezentace čísel v počítači, celočíselný datový typ, typ s plovoucí desetinnou čárkou.

3. Proměnné, deklarace proměnných, operátory, priorita operací, výrazy, přiřazovací příkaz.

4. Řízení běhu programu, větvení, cykly, pole.

5. Statické metody, význam, deklarace, volání, přetížení, rekurze.

6. Ošetření chyb, chyby vzniklé za běhu programu, výjimky.

7. Algoritmy: Erastothenovo síto, Euklidův algoritmus, algoritmy třídění, binární vyhledávání.

8. Složitost algoritmů.

9. Možnosti zrychlování algoritmů.

10. Datové struktury.

11. Třídy a objekty.

12. Vlastnosti, metody, události.

13. Dědičnost.

14. Projekty.

Poslední úprava: Finkeová Jana (01.02.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti jsou povinni absolvovat souhrnný test, který ověřuje znalosti z látky probírané za celý semestr a trvá 60 minut. K vypracování testu nelze využít žádných písemných či elektronických materiálů nebo pomůcek. Zápočet je udělován na základě bodového hodnocením souhrnného testu a obdrží ho ti studenti, kteří získají alespoň 50 z maximálních 100 bodů.

Dále musí studenti samostatně vypracovat dva projekty na zadané téma, výsledky projektů prezentovat a zpracovat ve formě písemné zprávy.

Výsledná klasifikace je dána výsledky testu, úrovní vypracování projektů a ústním pohovorem.

Poslední úprava: Finkeová Jana (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha