PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do programování a algoritmů - N445078
Anglický název: Introduction to Programming
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Finkeová Jana Ing. CSc.
Soušková Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na programování v prostředí klasického programovacího jazyka C#. Základ předmětu tvoří standardní programovací postupy a algoritmy, které se velmi často používají v informatice s důrazem na jejich dobrou znalost, jejich hodnocení z hlediska časové a paměťové náročnosti a možnosti jejich zrychlování. Součástí předmětu jsou techniky ošetřování chyb pomocí výjimek.
Poslední úprava: Finkeová Jana (11.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

vytvářet vlastní programy,

ošetřovat chyby za běhu programu,

komunikaci s uživatelem,

základní algoritmy,

posoudit algoritmus z hlediska jeho časové a paměťové náročnosti.

Poslední úprava: Finkeová Jana (11.07.2013)
Literatura -

Z: Knuth D. E.,Umění programování - Základní algoritmy,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2025-5

Z: Sharp J.,Microsoft Visual C# 2008 Krok za krokem,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2027-9

D: Mareš A., 1001 tipů a triků pro C# 2010, Computer Press 2011, ISBN: 978-80-251-3250-0

Poslední úprava: Finkeová Jana (06.02.2018)
Studijní opory -

interní výukové materiály

on-line tutoriály v češtině: https://www.itnetwork.cz/csharp

on-line tutoriály v angličtině: https://www.tutorialspoint.com/csharp/

Poslední úprava: Finkeová Jana (06.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

A. Vypracování, prezentace a obhájení dvou projektů.

B. Úspěšné složení závěrečného testu.

C. Zkouška.

Poslední úprava: Finkeová Jana (08.11.2012)
Sylabus -

1. Programování, programovací jazyky, historie.

2. Datové typy, reprezentace čísel v počítači, celočíselný datový typ, typ s plovoucí desetinnou čárkou.

3. Proměnné, deklarace proměnných, operátory, priorita operací, výrazy, přiřazovací příkaz.

4. Řízení běhu programu, větvení, cykly, pole.

5. Statické metody, význam, deklarace, volání, přetížení, rekurze.

6. Ošetření chyb, chyby vzniklé za běhu programu, výjimky.

7. Algoritmy: Erastothenovo síto, Euklidův algoritmus, algoritmy třídění, binární vyhledávání.

8. Složitost algoritmů.

9. Možnosti zrychlování algoritmů.

10. Datové struktury.

11. Třídy a objekty.

12. Vlastnosti, metody, události.

13. Dědičnost.

14. Projekty.

Poslední úprava: Finkeová Jana (11.07.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Finkeová Jana (11.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha