PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy managementu - B501001
Anglický název: Principles of Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 240 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB501001
Literatura

Z: VEBER, J. a kol.: Management - Základy, přístupy, soudobé trendy, Praha, Ekopress 2021, ISBN: 978-80-87865-69-9

D: VEBER, J. a kol.: Management – Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0 (vybrané kapitoly)

D: VEBER, J. a kol.: Digitalizace ekonomiky a společnosti. Management Press, Praha 2018. ISBN 978-80-7261-554-4.

D: MCCORMICK, J.: First-Time Manager. Amaco 2018. ISBN 978-0814439692.

D: DONNELLY, J. H. a kol.: Management. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-7169-422-9.

D: NELSON, B., ECONOMY, P.: Managing for Dummies. 2010. ISBN 978-0470618134.

D: ROBBINS, P. S., COULTER, M.: Management. 14th Edition. 2020. ISBN 978-0134527604.

D: MAGRETTA, J.: Co je to management. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-106-2.

Poslední úprava: Králová Petra (18.09.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií, průběžný a závěrečný test - vše bodově hodnoceno dle dispozic vyučujícího

Zkouška: účastnit se mohou studenti, kteří získali zápočet, zkouška bude ústní výběrem ze dvou skupin předem určených otázek (první skupina kopíruje témata první poloviny semestru a druhá skupina kopíruje otázky z druhé části semetru).

Poslední úprava: Veber Jaromír (13.09.2023)
Sylabus

1. Současné pojetí managementu, charakteristické rysy soudobého managementu, členění managementu z časového a věcného hlediska.

2. Profil manažera. Postavení manažera v organizaci, úrovně managementu a jejich úloha, obecné principy manažerské práce.

3. Styly řízení, autorita manažera, sebeřízení a řízení času.

4. Prosperita organizace a faktory, které ji ovlivňují.

5. Vývojová stádia organizace na cestě k prosperitě, rozvojový potenciál zákazníků, produktů, procesů.

6. Historický vývoj managementu. Klasické období. Management 40. - 70. let, management konce 20. století, management na prahu 21. století.

7. Manažerské funkce – plánování a rozhodování.

8. Manažerské funkce – Implementace (motivace, firemní dokumentace).

9. Manažerské funkce – Řízení lidských zdrojů.

10. Manažerské funkce – Kontrola.

11. Manažerské funkce – Organizování.

12. Informační a komunikační systémy v managementu.

13. Firemní identita (kultura, etika, společenská odpovědnost).

14. Soudobé společenské trendy a jejich vliv na management (vliv globalizace, udržitelnost, digitalizace).

Poslední úprava: Veber Jaromír (13.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, účast na týmové práci, řešení případových studií

Zkouška: průběžný a závěrečný test, ústní zkouška

Poslední úprava: Švecová Lenka (07.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha