PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Účetnictví - B501007
Anglický název: Principles of Accounting
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 145 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem kursu je seznámit studenty se základními účetními kategoriemi, s procesem zaznamenávání hospodářských transakcí a s jejich řádným zobrazením v účetních výkazech obchodní korporace. Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti schopni (i) rozlišit základní kategorie účetních výkazů, (ii) posoudit informace, které účetnictví poskytuje, (iii) vysvětlit základní aspekty harmonizace účetnictví v evropském a světovém kontextu, (iv) řešit a zaznamenávat hospodářské transakce firmy, a (v) vysvětlit a interpretovat finanční pozici firmy na základě účetních výkazů.
Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Literatura

Z: BOKŠOVÁ, J. (2017). Účetní výkazy pod lupou I (Základy účetního výkaznictví). Praha: Linde.

Z: STROUHAL, J. (2017). Základy účetnictví – cvičebnice. Praha: MÚVS ČVUT (online).

D: KOVANICOVÁ, D. (2012). Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: BOVA Polygon.

D: STROUHAL, J. a kol. (2014). Účetnictví – velká kniha příkladů. Brno: BizBooks.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Znalosti ověřovány průběžně formou dílčích testů.

Závěrečná písemná zkouška zahrnuje látku z celého semestru

Studenti musí k úspěšnému získání zápočtu získat alespoň 50 % bodů za aktivitu a 50 % bodů z průběžného testu.

Při opravném termínu je třeba získat alespoň 50 % z opravného testu, který zohledňuje teorii i praktické příklady.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Účetnictví – význam, předmět, funkce, uživatelé

2. Rozvaha

3. Účet – podvojnost a souvztažnost.

4. Změny rozvahových položek

5. Akruální princip – změny výsledkových položek.

6. Druhové a účelové členění nákladů

7. Oceňování v účetnictví. Zásada opatrnosti

8. Peníze a úvěry. Časová hodnota peněz

9. Dlouhodobá nehmotná a hmotná aktiva

10. Zásoby

11. Finanční aktiva

12. Vlastní kapitál

13. Zúčtování se zaměstnanci

14. Účtování o DPH

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Znalosti ověřovány průběžně formou dílčích testů.

Závěrečná písemná zkouška zahrnuje látku z celého semestru

Studenti musí k úspěšnému získání zápočtu získat alespoň 50 % bodů za aktivitu a 50 % bodů z průběžného testu.

Při opravném termínu je třeba získat alespoň 50 % z opravného testu, který zohledňuje teorii i praktické příklady.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha