PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Marketingové aplikace - B501019
Anglický název: Applied Marketing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Králová Petra Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

Z: PŘIKRYLOVÁ, J., a kol., Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2019 ISBN 978-80-271-0787-2.

Z: KOTLER, P. T., AMSTRONG, G. Principles of Marketing, 17th Edition. Harlow: Pearson, 2017. ISBN: 978-0134492513.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Globální trendy soudobého světa, specifika strategického a taktického marketingového řízení v kontextu jednotlivých trhů – obchodování na trzích B2B, B2C, B2G.

2. Marketingový plán a jeho souvislost s obchodním plánem – marketingový plán jako hlavní prováděcí nástroj marketingového řízení.

3. Segmentace, targeting a positioning.

4. Řízení vztahů se zákazníky – vztahový marketing, význam řízení vztahů se zákazníky, modely spotřebního chování, kultura a její význam, referenční skupiny v marketingové komunikaci.

5. Produkt jako zdroj konkurenční výhody, role produktového manažera ve společnosti - úloha produktu v marketingu, analýzy a inovace produktu. Vývoj nového produktu a kalkulace Business Case v kontextu podnikové strategie.

6. Integrovaná marketingová komunikace a její vliv na konkurenceschopnost a řízení podniku. Etické a legislativní aspekty marketingu. Vztahový marketing. Content marketing.

7. Nástroje a plánování komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, Public Relations, osobní prodej, přímý marketing) - modely marketingové komunikace spolupráce zadavatele s komunikační agenturou, výběr komunikační agentury.

8. Reklamní kampaň – typy reklamy, typy médií vhodných pro reklamu, reklamní strategie, reklamní kampaň v kontextu firemní komunikace, měření účinnosti kampaně. Značka a produkt v reklamě, globální reklama, reklama v kontextu nových médií.

9. Podpora prodeje - cíle, metody, kategorie a nástroje. Měření efektivity podpory prodeje, věrnostní programy, event marketing, sponzoring, spotřebitelské soutěže, In-store marketingová komunikace, výstavy a veletrhy.

10. Teorie a praxe Public Relations (PR) – funkce PR, specifické oblasti PR, evaluace PR, fungování PR agentur, spolupráce klienta s PR agenturami. Manipulativní praktiky v PR. Politické PR. Právní aspekty a legislativní rámec PR.

11. Identita organizace jako rámec pro fungování PR - definice Corporate Identity, Corporate Design, Corporate Culture, Corporate Image, Corporate Communications, Corporate Product.

12. Role tiskového mluvčího a Media Relations - tiskový mluvčí, jeho role a kompetence v podnikové komunikaci.

13. Osobní prodej – teorie a praxe osobního prodeje, systémy a specifika, proces osobního prodeje, multilevel marketing, příprava prodejců pro B2B a B2C trhy. Organizace a systém různých typů osobního prodeje.

14. Přímý marketing – digitální prostředí obchodu a marketingu, internetový, mobilní a sociální marketing.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study - Komunikační strategie (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha