PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Marketingový výzkum - B501022
Anglický název: Marketing Research
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kutnohorská Olga Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501022
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L. a SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.

Z: TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8.

Z: McQUARRIE E. F. The Market Research Toolbox. SAGE Publications Inc, 2015. ISBN: 978-1452291581.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Předmět a definice marketingového výzkumu – podstata, charakteristiky, význam, trendy, oblasti užití. Marketingový výzkum jako zdroj informací, postavení marketingového výzkumu a význam pro manažerské řízení a rozhodování.

2. Řízení marketingových informací - marketingový informační systém (MIS) podniku (marketingový zpravodajský systém, marketingový výzkumný systém), primární a sekundární zdroje informací.

3. Proces marketingového výzkumu – výzkum a objektivní realita, definování cíle a účelu výzkumu, orientační analýza, plán projektu výzkumu, volba výzkumného tématu a práce s informačními zdroji. Hypotézy. Předvýzkum, sondáž, pilotáž.

4. Základy výzkumu kvantitativního typu – teoretická východiska, základní pojmy a metody kvantitativního výzkumu (pozorování, panel, tazatelské sítě), techniky sběru kvantitativních dat (PAPI, CAPI, CATI, CAWI, Focus Group, Neuro). Základy výzkumu kvalitativního typu – teoretická východiska a možnost využití, odlišnost od kvantitativního výzkumu, metody kvalitativního výzkumu (pozorování, diskusní skupiny, individuální rozhovory, projektivní techniky).

5. Definování a verifikace výzkumných otázek a hypotéz, výběr vzorku - hypotézy marketingového výzkumu, zdroje pro formulaci hypotéz, členění hypotéz (deskriptivní vs. explanační, pracovní vs. konečné). Plán výběru vzorku.

6. Statistické zpracování informací získaných marketingovým výzkumem

7. Evaluace sestaveného dotazníku – hodnocení dotazníku z hlediska validity a reliability, škálování položek dotazníku – vlastnosti škál, stanovení faktorů ovlivňující validitu.

8. Zásady psaní výzkumné zprávy a organizace marketingového výzkumu v podniku - in-house, externě (agentura), poskytovatelé marketingového výzkumu (výzkumné agentury, profesní sdružení - SIMAR, ESOMAR, EFAMRO.

9. Výzkum trhu – výzkum celkové tržní situace (Lifewstyle, vývoj trhu) a výzkum účastníků trhu (analýza konkurence, analýza vnímání, potřeb a spokojenosti zákazníka).

10. Výzkum marketingového mixu. Výrobek, výrobkový výzkum a metody testování výrobků. Cenový výzkum (vnímání ceny zákazníkem, cenová konkurence). Výzkum distribuce.

11. Mediální analýza, monitoring inzerce, tematická a obsahová analýza médií. Marketingové a sociodemografické výzkumy a jejich význam pro výběr médií. (TV metrový výzkum - Media projekt, Radio projekt).

12. Výzkum veřejného mínění. Role, význam a funkce veřejného mínění v moderní společnosti, procesy formování a fungování veřejného mínění. Volební výzkum.

13. Moderní trendy výzkumu trhu - neuromarketingový výzkum.

14. Zákaznická zkušenost.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study – Marketingový výzkum (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha